Underskrevne aftaler om trivsel i kommuner og regioner

25. juni 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1420.25
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
25. juni 2008
 

Vedr.: Underskrevne aftaler om trivsel i kommuner og regioner

Hermed fremsendes:

  • Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, KL og KTO
  • Aftale om trivsel og sundhed, RLTN og KTO.

Aftalerne omhandler bl.a. trivselsmålinger, sundhedsfremme, sygefravær og om indsats mod vold, mobning og chikane.

Trivselsmålinger
Kommunen/regionen skal mindst hvert 3. år gennemføre en måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø. Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg aftaler retningslinjer for indhold og opfølgning på målingerne.

Sundhedsfremme
Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg skal aftale retningslinjer om sundhed og disse skal indeholde konkrete sundhedsfremmeinitiativer, fx tilbud om psykologhjælp, fysioterapi og massage.

Indhold og omfang, herunder om det skal være forskellige tilbud på de forskellige arbejdspladser, fastlægges i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg.

Sygefravær
Medarbejdere med længerevarende sygefravær har ret til en sygefraværssamtale med nærmeste leder. Fokus for samtalen er fastholdelse.

Lederen skal tage initiativ til gennemførelsen af samtalen.

Det er præciseret, at sygefravær af mere end 4 ugers varighed normalt er at betragte som længerevarende sygefravær. Der kan afholdes sygefraværssamtaler tidligere end efter de 4 uger. Der skal aftales en handleplan, hvis arbejdet ikke kan genoptages på normale vilkår.

Derudover skal institutionsledelsen årligt fremlægge en institutionsbaseret sygefraværsstatistik for det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. Udvalget aftaler retningslinjer for fremlæggelsen samt opfølgning på sygefraværet. Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalget skal aftale retningslinjer om sygefraværssamtaler.

Vold, mobning og chikane
Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg medvirker til at aftale retningslinjer mod vold, mobning og chikane, og har til opgave at revidere og overvåge de vedtagne retningslinjer. Retningslinjerne omfatter også vold fra 3. person, dvs. fra klienter, borgere, patienter og elever mv. Kommunen/regionen tilbyder støtte til den skadelidte, og tager passende skridt overfor den forulempende part.

Parterne har i aftalen bl.a. præciseret, at aftalen ikke ændrer ved arbejdsmiljølovens princip om, at arbejdsgiveren har hovedansvaret med hensyn til at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Med aftalen har parterne implementeret den europæiske aftale om vold og chikane, samt en række elementer i trepartsaftalerne.

Generelt
Aftalerne med henholdsvis KL og RLTN er stort set identiske. Dog er der i aftalen med RLTN indsat to paragraffer om henholdsvis indflydelse på egne opgaver (§ 4) og natarbejde (§ 5). Derudover er der en bemærkning i aftalen med RLTN til § 3 om, at såfremt APV allerede er igangsat/planlagt i 2008, gennemføres trivselsmålingen snarest muligt herefter, dog senest 1. april 2009.

For at understøtte medindflydelses- og medbestemmelsesudvalgenes arbejde med trivsel, har parterne endvidere aftalt en række initiativer, herunder udarbejdelse af vejledninger og inspirationsmateriale om trivsel samt vold, mobning og chikane, udvikling af kursusmoduler om trivsel mv. i regi af Parternes UddannelsesFællesskab (PUF). Desuden er det aftalt, at gøre temaet trivsel og sundhed til et særligt personalepolitisk indsatsområde på såvel det kommunale som det regionale område.

Spørgsmål til "Aftalerne om trivsel" kan rettes til Henrik Carlsen på telefon 3347 0617 eller Henrik Würtzenfeld på telefon 3347 0625.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Carlsen