Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 2. kv. 2007-2008

11. september 2008

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1487.3
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
11. september 2008
 

Vedr.: Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 2. kv. 2007-2008

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har med nogen forsinkelse d. 11. september 2008 offentliggjort deres lønudviklingstal for den kommunale og regionale sektor 2. kvartal 2007- 2008, jf. bilag 1. Forsinkelsen skyldes FLD's arbejde med at rette data for de fejl, der opstod i forbindelse med strejkerne i foråret 2008.

Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn for alle ansatte i regioner og kommuner blev kun opgjort til 2,9 %, jf. bilag 2. De aktuelle lønudviklingstal afspejler

  • at den gennemsnitlige lønstigning i 2. kvartal 2007 - 2008 (2,9 %) som forventet på grund af de indgåede forlig er større end sidste kvartal (2,5 %), men
  • at strejkerne i høj grad har påvirket den offentliggjorte lønudvikling, idet de overenskomstgrupper, hvor der ikke var indgået forlig tids nok til at indgå i maj-udbetalingen trækker den gennemsnitlige lønudvikling ned,
  • at reststigningen - opgjort på baggrund af FLD's løntal - derfor er meget negativ (-2,9 %).
  • at det må forventes, at alle de indgåede overenskomster pr. 1. april 2008 kommer til at slå fuldt igennem i opgørelsen af lønudviklingen 3. kvartal 2007 - 2008.

Det forventes, at Danmarks Statistik (DS) offentliggør deres lønudviklingstal for den kommunale og regionale sektor 2. kvartal 2007-2008 den 16. september 2008. DS har allerede offentliggjort løntallene for 2. kvartal 2007-2008 for den statslige sektor til 5,6 %1 og for den private sektor til 4,6 %2 . Sidstnævnte løntal vil blive mere uddybende behandlet i den kommende skrivelse til KTO's medlemsorganisationer om DS' løntal for den kommunale og regionale sektor 2. kvartal 2007-2008.

Primært på baggrund af de indgåede OK-08-forlig på hvert af de to forhandlingsområder - det kommunale og det regionale - har KTO's sekretariat søgt at tilrette strukturen i sekretariatets lønudviklingsbeskrivelser. Omlægningen vil fortsætte i KTO's førstkommende skrivelser om lønudviklingen.

Nedenfor redegøres der for lønudviklingen i 2. kvartal 2007-2008 på baggrund af FLD's offentliggjorte løntal.

Lønudviklingen i regioner og kommuner
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 2. kvartal 2007 - 2008 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) for regioner og kommuner som helhed 2,9 %. Årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" (nettolønnen) var 3,0 %, jf. bilag 2.

Hvis lønudviklingen alene opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, er den gennemsnitlige årsstigningstakt i "lønnen i alt" på 4,0 % og "løn excl. genetillæg og pension" 4,1 %. Når lønudviklingen opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, fjernes de strukturelle ændringer i regionerne og kommunerne som helhed. Det vil sige, at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker lønudviklingen.

Som en konsekvens af, at KTO ved OK-08 indgik separate forlig med hhv. KL og RLTN vil den gennemsnitlige lønudvikling på hver af de to forhandlingsområder fremover yderligere blive beskrevet.

På KL-området var årsstigningstakten for 2. kvartal 2007 - 2008 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) 2,5 %. Årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" (nettolønnen) var 2,7 %, jf. bilag 3. Hvis lønudviklingen alene opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, er den gennemsnitlige årsstigningstakt i "lønnen i alt" på 3,7 % og "løn excl. genetillæg og pension" 3,8 %.

På RLTN-området var årsstigningstakten for 2. kvartal 2007 - 2008 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) 5,6 %. Årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" (nettolønnen) var ligeledes 5,2 %, jf. bilag 4. Hvis lønudviklingen alene opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, er den gennemsnitlige årsstigningstakt i "lønnen i alt" på 4,9 % og "løn excl. genetillæg og pension" 5,1 %.

Lønudviklingen i regioner og kommuner for udvalgte stillingsgrupper
Bilag 5 viser årsstigningstakterne for udvalgte stillingsgrupper for det kommunale og regionale område samlet set i 2. kvartal 2006 - 2007, 1. kvartal 2007 - 2008 og 2. kvartal 2007 - 2008. Årsstigningstakterne for de to sidste kvartaler er opgjort incl. beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd.

Der er i hver af de udvalgte stillingsgrupper som udgangspunkt mere end ca. 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Samlet set dækker de udvalgte stillingsgrupper mere end 60 % af alle fuldtidsbeskæftigede i den kommunale og regionale sektor. For oplysninger vedrørende øvrige stillingsgrupper henvises til FLD's hjemmeside  'www.fldnet.dk/statistik/lopaks'.

Reststigningen
Årsstigningstakten i KTO's samlede aftaleresultat fra OK-08 for både det kommunale og det regionale område kan for perioden 2. kvartal 2007 - 2008 beregnes til ca. 5,8 %. Forskellen mellem lønudviklingen og aftaleresultatet, kaldes også reststigningen. Reststigningen målt i forhold til FLD's tal for hele den kommunale og regionale sektor kan således beregnes til at være negativ (- 2,9 %-point).

På KL-området kan årsstigningstakten 2. kvartal 2007 - 2008 i aftaleresultatet fra OK-08 ligeledes beregnes til 5,8 %, og da lønudviklingen i sektoren er opgjort til 2,5 %, kan reststigningen i den kommunale sektor beregnes til -3,3 %-point.

På RLTN-området kan årsstigningstakten 2. kvartal 2007 - 2008 i aftaleresultatet fra OK-08 beregnes til 5,8 %, og da lønudviklingen i sektoren er opgjort til 5,6 %, kan reststigningen i den regionale sektor beregnes til - 0,2 %-point, jf. i øvrigt bilag 1.

Perspektivet for lønudviklingen i de kommende kvartaler
Den samlede årsstigningstakt i KTO-forligene for 3. kvartal 2007 - 2008 kan beregnes til 4,5 %. Det forventes, at alle de indgåede overenskomster pr. 1. april 2008 kommer til at slå fuldt igennem i opgørelsen af lønudviklingen 3. kvartal 2007 - 2008.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen

 

1Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 349, Lønindeks for den offentlige sektor 2. kvt. 2008, d. 14. august 2008.

2Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 368, Lønindeks for den private sektor 2. kvt. 2008, d. 28. august 2008.