Lønudvikling i 2. kvartal 2007-2008

16. september 2008

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1487.19
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
16. september 2008
 

Vedr.: Lønudvikling i 2. kvartal 2007-2008

Danmarks Statistik (DS) har d.d. offentliggjort deres lønudviklingstal for 2. kvartal 2007-2008. DS har opgjort lønudviklingen i den kommunale sektor - dvs. regioner og kommuner som helhed - til 3,0 %, jf. bilag 1.

Det aktuelle lønudviklingstal afspejler

  • at den gennemsnitlige lønstigning i 2. kvartal 2007 - 2008 er opgjort til 3,0 %, hvilket dels er udtryk for at løntallet - i lighed med det tilsvarende løntal som Det Fælleskommunale Løndatakontor offentliggjorde d. 11. september 2008 (2,9 %) - er påvirket af forårets strejker.
  • at lønudviklingen i den kommunale sektor i perioden 2. kv. 2007 - 2008 derfor har været lavere end i såvel den statslige som den private sektor.

Det skal i øvrigt bemærkes, at Danmarks Statistik ikke - som i FLD's tal - korrigerer for en 4-5 ugers problemstilling i relation til udbetalingen af genetillæg. Betydningen af 4-5 ugers problemstillingen er tidligere beregnet til at udgøre ca. 0,3 % - point.

Nedenfor redegøres der yderligere for lønudviklingen i 2. kvartal 2007-2008 på baggrund af det offentliggjorte løntal.

Lønudviklingen i den kommunale, den statslige og den private sektor
Danmarks Statistik har opgjort årsstigningstakten i den kommunale sektor i 2. kvartal 2007 - 2008 til 3,0 %, hvilket er marginalt højere end i 1. kvartal 2007 - 2008, hvor den var 2,8 %, jf. bilag 2.

I den statslige sektor er årsstigningstakten i 2. kvartal 2007-2008 opgjort til 5,6 %, hvor den var 3,6 % i 1. kvartal 2007-2008.

Endelig er årsstigningstakten i den private sektor 2. kvartal 2007-2008 opgjort til 4,6 %, hvor den var 4,4 % i 1. kvartal 2007.2008.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter i den kommunale, den statslige og den private sektor fremgår af bilag 3. Som i tidligere perioder er der større udsving i den kommunale sektors udvikling end i den private sektors, hvilket skyldes en anderledes udmøntningsprofil af aftaleresultaterne.

Lønudviklingen siden 1. kvartal 1996
For så vidt angår lønudviklingen på det længere sigt, så går DS' lønindeks for sektorerne tilbage til 1. kvartal 1996. KTO er opmærksom på, at der er et databrud i lønindekset for den kommunale sektor fra 4. kvartal 1997 til 1. kvartal 1998, som har betydning for vurderingen af sektorens lønudvikling. DS har tidligere bekræftet dette.

Af bilag 4 fremgår det, at lønudviklingen i den kommunale sektor siden 1996 har ligget lidt i underkanten af lønudviklingen i den private sektor. KTO har i en pressemeddelelse af d. 22. august 2007, som er udsendt til medlemsorganisationerne samme dato, gjort opmærksom på problemstillingen. KTO vil som følge heraf - frem til denne korrektion har fundet sted - tage udgangspunkt i en korrigeret indeksserie, se bilag 4.

DS oplyser i forbindelse med offentliggørelsen, at det offentlige og det private lønindeks vil overgå til den nye brancheklassifikation (Dansk Branchekode 2007) fra og med tredje kvartal 2008. I den forbindelse vil der blive etableret et nyt basisår for indekset, og der vil i den forbindelse blive korrigeret for ovennævnte problemstilling.

Reallønsudviklingen
Den af Danmarks Statistik opgjorte lønudvikling i 2. kvartal 2007 - 2008 på 3,0 % er mindre end den opgjorte prisudvikling på 3,4 %, hvilket betyder at der nu for 2. kvartal i træk kan opgøres en negativ reallønsudvikling, jf. bilag 5. Det samme billede gælder dog ikke på det lange sigt. Sammenholdes løn- og prisudviklingen for hele perioden siden 1. kvartal 1996, fremgår det at lønudviklingen ligger klart over inflationen, se bilag 4.

Reststigningen
Forskellen mellem aftaleresultatet og lønudviklingen kaldes også reststigningen.

Årsstigningstakten i KTO's aftaleresultatet for hele den kommunale og regionale sektor ved OK-08 kan for perioden 2. kvartal 2007 - 2008 beregnes til ca. 5,8 %. Sammenholdes det med det af DS' offentliggjorte løntal på 3,0 %, kan der beregnes en negativ reststigning på -2,8 %, se bilag 6.

Den forholdsvis store negative reststigning skal dog bl.a. ses i lyset af, at løndata ikke indeholder de seneste aftalte stigninger for en del personalegrupper, som f.eks. nogle af FOA's grupper.

En mindre modsatrettet faktor er, at DS' løntal er påvirket af 4-5 ugers problemstillingen.
Danmarks Statistik korrigerer ikke - som FLD gør det - for 4-5 ugers problemstillingen i relation til udbetalingen af genetillæg. Problemstillingen dækker over, at der i Silkeborg Datas opgørelse for perioden indgår 4 ugers genebetalinger i primo-målingen og 5 ugers genebetalinger i ultimo-målingen. Betydningen af 4-5 ugers problemstillingen er tidligere beregnet til at udgøre ca. 0,3 % - point, dvs. at lønudviklingen er ca. 0,3 % - point overvurderet.

Perspektivet for lønudviklingen i det kommende kvartal
Den samlede årsstigningstakt i KTO-forligene for 3. kvartal 2007 - 2008 kan beregnes til 4,5 %. Det forventes, at alle de indgåede overenskomster pr. 1. april 2008 kommer til at slå fuldt igennem i opgørelsen af lønudviklingen 3. kvartal 2007 - 2008, hvor der heller ikke vil være nogen 4-5-ugersproblemstilling.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen

 

Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 349, d. 14. august 2008.
Danmarks Statistik: Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 368, d. 28. august 2008.