Ny Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling på KL's område og tillæg til § 5, stk. 2 og 3 i Rammeaftale om åremålsansættelse på KL's område

3. oktober 2008

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1069.95
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
3. oktober 2008

Vedr.: Ny Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling på KL's område og tillæg til § 5, stk. 2 og 3 i Rammeaftale om åremålsansættelse på KL's område


KTO orienterede ved brev af 24. august 2007 medlemsorganisationerne om en konkret uoverensstemmelse med KL om regulering af eventuelt åremålstillæg med funktionsløn for konstitution aftalt i medfør af § 2, stk. 1, litra a, i aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling. For en nærmere gennemgang af parternes synspunkter henvises til brevet af 24. august 2007.

Uenigheden førte til, at KTO i oktober 2007 anlagde en voldgiftssag.

Efter KTO's anlæggelse af voldgiftssagen, har sagen igen været drøftet mellem KL og KTO.

På baggrund af drøftelserne er parterne nu enedes om en forligsmæssig løsning der indebærer at:

 1. KL anerkender som princip, at funktionsløn i henhold til § 2, stk. 1, litra a i Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling indgår i beregning af åremålstillæg, jf. § 5 i Rammeaftale om åremålsansættelse, men ikke i beregning af fratrædelsesbeløb i henhold Rammeaftale om åremålsansættelse § 6.
  På den baggrund er der udarbejdet vedhæftede tillæg til bemærkningen til § 5, stk. 2 og 3 i Rammeaftale om åremålsansættelse.
  Bemærkningen lyder: "Funktionsløn i henhold til § 2, stk. 1, litra a og funktionsvederlag i henhold til § 3 i Aftalen om midlertidig tjeneste i højere stilling indgår i beregningen af åremålstillæg, men ikke i beregningen af fratrædelsesbeløb".
  KL præciserer samtidigt, at funktionsvederlag i henhold til tilbagefaldsreglen i § 2, stk. 1, litra b i Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling hverken indgår i beregning af åremålstillæg, eller i beregning af fratrædelsesbeløb.
 2. Der indføres en "kommunaldirektørregel" i Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling.
  Reglen indebærer, at der for konstitution i kommunaldirektørstillinger og konstitution i en stilling som direktør for en fælleskommunal virksomhed ikke skal forsøges aftalt en funktionsløn i medfør af aftalens § 2, stk. 1, litra a. I disse situationer udbetales et funktionsvederlag i henhold til aftalens § 3. Funktionsvederlag i medfør af denne bestemmelse er til gengæld pensionsgivende og evt. åremålstillæg reguleres med funktionsvederlaget.
  Der er med ikrafttræden den 1. oktober 2008 således indgået aftale om en ny Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling med indarbejdelse af den nye "kommunaldirektørregel" som § 3.

Voldgiftssagen var anlagt med udgangspunkt i fire konkrete sager. Disse fire sager er løst konkret med udgangspunkt i de fremadrettede principper, således, at der til alle fire personer sker efterbetaling, og KTO har trukket sit klageskrift tilbage.

Sager, hvor der er taget forbehold for løsning af den konkrete uenighed.
KL og KTO har som en del af den forligsmæssige løsning aftalt, at eventuelt eksisterende sager, hvor der er taget forbehold for udfaldet af de konkrete sager, kan fremsendes til KL inden 6 måneder fra datoen for underskrivelsen af den nye aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling - det vil sige 6 måneder fra den 1. oktober 2008 - med henblik på at søge sagerne forligt i overensstemmelse med den fortolkning af § 5 i Rammeaftale om åremålsansættelse som er angivet ovenfor, og med den nye aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling.

Det regionale område
De konkrete sager har alene vedrørt KL's område, og drøftelserne har således alene været ført med KL.

KTO vil derfor rette henvendelse til RLTN med henblik på at søge at opnå den samme fælles forståelse af, at åremålstillæg reguleres med funktionsløn for konstitution samt med henblik på at foreslå, at der også på RLTN's område etableres den særlige "kommunaldirektørregel" i Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling.

KTO's medlemsorganisationer vil blive orienteret, når der foreligger et resultat af denne henvendelse.

Spørgsmål til dette brev kan rettes til Henrik Højrup Hansen på telefon 3347 0624.
 
 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst / Henrik Højrup Hansen