Revideret pris- og lønskøn for OK-08-perioden

15. december 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 400.54
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
15. december 2008
 

Vedr.: Reviderede pris- og lønskøn for OK-08-perioden

 

Ved vurderingen af, hvorvidt de generelle lønstigninger i KTO-forliget 2008 alene ville kunne sikre reallønnen, var det Det Økonomiske Råds (DØR) skøn for prisudviklingen og Finansministeriets (FM) skøn for lønudviklingen i den private sektor, som blev lagt til grund.

Vurderingen af hvorvidt de aftalte generelle lønstigninger incl. reguleringsordningen kan sikre reallønnen kan jævnligt revurderes bl.a. på baggrund af offentliggjorte faktiske lønstigninger fra Danmarks Statistik (DS) og på baggrund af de tilgrundliggende skøn for hhv. pris- og lønudviklingen fra DØR og FM.

På baggrund af de nyeste offentliggjorte tal må det nu vurderes, at de aftalte generelle lønstigninger incl. reguleringsordningen, personalegoder og særlig feriegodtgørelse vil medføre en positiv reallønsudvikling på ca. 0,5 %.

Sekretariatet offentliggjorte sidste vurdering i skrivelse til medlemsorganisationerne af d. 1. juli 2008. Dengang skønnede KTO's sekretariat, at KTO-forliget 2008 - primært på grund af ændrede prisskøn ville medføre en negativ reallønsudvikling, nemlig - 0,40 %.

Det skal understreges, at såvel lønudviklingen som prisudviklingen i resten af OK-08-perioden fortsat kan ændre sig en hel del såvel i opadgående, som nedadgående retning. Det forventes, at KTO vil udsende en ny version af dette notat i juli 2009.

 

De til grundlæggende pris- og lønskøn
De skøn for hhv. pris- og lønudviklingen, som ligger til grund for de tidligere og den aktuelle vurdering fremgår af tabellen nedenfor.

Sidst i november og først i december måned 2008 offentliggjorde DØR og FM nye pris- og lønskøn i henholdsvis "Dansk Økonomi, efteråret 2008"1 og "Økonomisk Redegørelse, december 2008"2.

Her skønnede DØR, at priserne vil stige mindre end forudsat på forligsindgåelsestidspunktet (6,95 % mod 7,27 %). Det er en tydelig ændring ift. sidste KTO-vurdering fra juli 2008, hvor prisudviklingen i perioden blev skønnet til 8,21 %.

  2008 2009  2010 I alt
Priser        
Anvendt ved OK-08:
Dansk Økonomi, efteråret 2007
2,4 % 2,6 %   2,1 % 7,27 %
Dansk Økonomi, foråret 2008 3,1 %  2,6 % 2,3 % 8,21 %
Dansk Økonomi, efteråret 2008 2,7 %  1,9 % 2,2 % 6,95 %
         
Løn        
Anvendt ved OK-08:
Prognose fra FM3,
baseret på DA's konjunkturstatistik
4,4 %4 4,4 %5 4,1 % 13,46 %
Prognose fra FM6,
baseret på DA's strukturstatistik
4,8 % 4,7 % -  
Økonomisk redegørelse, maj 2008,
baseret på DA's strukturstatistik
4,9 % 4,8 % -  
Økonomisk redegørelse,
december 2008, baseret
på DA's strukturstatistik
4,7 % 4,3 % 4,0 %  

 

I Økonomisk Redegørelse sænkede FM i forhold til forligsindgåelsestidspunktet deres strukturbaserede lønudviklingstal med 0,1 %-point i 2008 og med 0,4 %-point i 2009. Derudover er der offentliggjort et skøn for 2010 på 4,0 %. Dette indebærer, at de tilgrundliggende kvartalsvise skøn er nedjusteret tilsvarende.

 

Reallønsvurdering
På baggrund af FM's nye lønskøn7 og de offentliggjorte lønstigninger fra DS, kan det skønnes, at KTO-forliget i perioden vil udmønte ca. 7,45 % i generelle lønstigninger, incl. udmøntning fra reguleringsordningen, personalegoder og særlig feriegodtgørelse, mod 7,93 % ved forligsindgåelsen8 og mod 7,81 % i juli-udsendelsen.

Reallønsstigningen må i øjeblikket forventes at blive positiv (7,45-6,95 = 0,50 %). Ændringen i vurderingen fra - 0,4 % til 0,5 % skyldes igen primært de ændrede prisskøn.

Det skal understreges, at skønnene for såvel lønudviklingen som prisudviklingen i resten af OK-08-perioden fortsat kan ændre sig en hel del såvel i opadgående, som nedadgående retning.

I juli 2009, når det forventes at såvel DØR som FM reviderer deres prognoser, vil KTO udsende en ny version af dette notat.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen

 

1Offentliggjort d. 27. november 2008.
2Offentliggjort d. 8. december 2008.
3Prognosen blev gengivet i Økonomisk redegørelse, februar 2008, tabel 4.7.
4Beregnet som gennemsnittet af de 4 skønnede kvartalsvise årsstigningstakter ((4,7+4,2+4,2+4,3)/4)=4,4 %.
5Beregnet som gennemsnit af de 4 skønnede kvartalsvise årsstigningstakter ((4,2+4,3+4,5+4,5)/4)=4,4 %.
6Prognosen blev gengivet i Økonomisk redegørelse, februar 2008, tabel 4.7.
7Prognosen om de kvartalsvise årsstigningstakter i 2., 3. og 4. kvartal 2007-2008 og 1., 2., 3. og 4. kvartal 2008-2009, som ligger til grund for beregningen af den skønnede udmøntning fra reguleringsordningen, er korrigeret svarende til den relative bevægelse i de strukturstatistik-baserede lønskøn. Desuden er der anvendt de offentliggjorte løntal fra Danmarks Statistik for den kommunale og den private sektor til og med 3. kvartal 2007-2008. Endelig er der taget højde for den forsinkede udmøntning af de aftalte lønstigninger pr. 1. april 2008, idet stigningen i aftaleindekset 2. Kvartal 2009 er forhøjet svarende til differencen mellem aftaleresultat og faktisk lønstigning pr. 2. Kvt. 2008.
8Der er dog i ovenstående betragtning ikke taget højde for betydningen af korrektionen for 3- partsmidler (voksenelevløn) i beregningerne af udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009 og 2010.