Underskrevet rammeaftale om seniorpolitik - det regionale område

19. december 2008

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1540.41
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
19. december 2008
 

Vedr.: Underskrevet rammeaftale om seniorpolitik - det regionale område

Der foreligger nu en underskrevet Rammeaftale om seniorpolitik på det regionale område. Den underskrevne aftale vedlægges. 

På baggrund af det ved OK-08 aftalte om seniorinitiativer (KTO/RLTN forligets punkt 3) er der foretaget følgende ændringer i rammeaftalen, som med de fornødne tilpasninger er identisk med ændringerne i den kommunale rammeaftale om seniorpolitik (udsendt den 1.juli 2008):

Indledning
I forhold til den i forligsteksten angivne indledningstekst er der udarbejdet en mere sammenhængende og OK-08 målrettet indledningstekst. Indledningen indeholder bl.a. teksten om informering og drøftelse med medarbejderrepræsentanterne i kommunens hovedudvalg af kommunens seniorindsats.

Bestemmelse om seniorsamtale
Den aftalte bestemmelse er indarbejdet i aftalens § 3.

Redaktionel gennemgang
Med henblik på at synliggøre rammeaftalens fastholdelsessigte er der til hvert kapitel indarbejdet en kort indledning med angivelse af fastholdelseselementerne i de enkelte ordninger. Herudover er terminologien i generationsskiftekapitlet ændret, da der ikke længere tales om "fratrædelsesbeløb" men om en "fastholdelsesbonus".

Endelig er der gennemført en ny paragrafstruktur igennem hele aftalen i stedet for de meget lange paragraffer som aftalen fra OK-05 og tidligere aftaler har indeholdt.

 

Bilag
Bilag til rammeaftalen vil blive eftersendt, så snart de er udarbejdet.

"Tabel over værdien af pensionsforbedringer for tjenestemænd i forbindelse med seniorpolitiske ordninger" og "Tabel over udgift til aftaler om ikke at foretage førtidsfradrag mv." optrykkes som henholdsvis bilag 1 og 2.

Som bilag 3 til aftalen vil blive optrykt "protokollat vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer". For en nærmere gennemgang af bestemmelserne om seniorbonus og mulighederne for at veksle til seniordage mv. henvises til medlemsorganisationsudsendelse af 13. februar 2008 "Seniorinitiativer aftalt ved politisk forhandling mellem KTO og RLTN den 7. februar 2008".

Bilag 2 til rammeaftalen fra OK-05 "Eksempler på beregning af de økonomiske muligheder i ved generationsskifteaftaler" vil blive optrykt som bilag 4 til aftalen.

 

Andet
De særlige kommunalreformbestemmelser, som blev aftalt ved OK-05, er slettet.

I ikrafttrædelsesbestemmelsen er som bemærkningstekst indarbejdet de særlige ikrafttrædelses- og ophørsbestemmelser vedrørende "Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer".

Med henvisning til ophævelse af den pligtige afgangsalder for tjenestemænd i tjenestemands- og pensionsregulativet er der i forhold til bestemmelserne om tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder foretaget en tilpasning, således at der i fx bemærkningen til § 11, stk. 1, litra 3, 4. afsnit nu står "tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder kan ikke bevirke en samlet pensionsalder på mere end 37 år eller en samlet pensionsalder højere, end hvad der ville være optjent ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år".

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Højrup Hansen