Høringssvar vedrørende forslag om lov om ændring af sygedagpengeloven samt lov om ændring af adoptionsorloven, barselloven mv.

12. januar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1483.72
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
12. januar 2009
 

Vedr.: Høringssvar vedrørende forslag om lov om ændring af sygedagpengeloven samt lov om ændring adoptionsloven, barselloven mv.

KTO har den 5. januar 2009 modtaget vedlagte udkast til lov om ændring af lov om sygedagpenge mv. til høring. 

I lovforslaget udmøntes de lovgivningsmæssige dele af aftalen af 5. november 2008 om nedbringelse af sygefravær mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Den politiske aftale af 5. november 2008 er en opfølgning på den indgåede 3-partsaftale af 29. september 2008 om sygefravær.

KTO's bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om sygedagpenge mv. vedlægges til orientering, idet KTO ved gennemgangen af lovforslaget navnlig har haft fokus på de bestemmelser i forslaget, der vedrører reguleringen af forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

KTO har desuden den 22. december 2008 modtaget vedlagte udkast til lov om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love til høring.

Forslaget indebærer bl.a., at en kvinde i et registreret partnerskab med forslaget får mulighed for at adoptere sin partners barn fra fødslen, herunder indtræder i rettigheder efter barselloven, og ikke som nu, hvor dette tidligst kan finde sted efter 3 måneder efter fødslen. Herved sidestilles "medmoren" med de rettigheder en biologisk far har efter barselloven. Ændringerne foreslås at træde i kraft den 1. juli 2009.

KTO's bemærkninger til udkast til forslag til ændring af adoptionsloven og forskellige andre love vedlægges til orientering, idet KTO ved gennemgangen af lovforslaget navnlig har haft fokus på ændringen af barselloven, som følge af forslaget om at muliggøre, at en kvinde kan adoptere sin registrerede partners barn allerede fra fødslen.

KTO vil, såfremt lovforslaget vedtages, rette henvendelse til KL og RLTN med henblik på indarbejdelse i KTO's aftale om fravær af familiemæssige årsager med henholdsvis KL og RLTN.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst / Henrik Würtzenfeld