Voldgiftskendelse om godtgørelsesniveauet i aftale om ansættelsesbreve i OK-05 perioden

20. januar 2009

Organisationsudsendelse 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1087.89
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
20. januar 2009

 

Vedr.: Voldgiftskendelse om godtgørelsesniveauet i aftale om ansættelsesbreve i OK-05 perioden.

KTO orienterede ved vedlagte brev af 10. maj 2007 medlemsorganisationerne om, at der mellem KTO og de regionale og kommunale arbejdsgivere var opstået uenighed om forståelsen af den ved OK-05 aftalte formulering af aftalens § 5, stk. 4 (om godtgørelse), og at KTO agtede at videreføre spørgsmålet ved faglig voldgift.

Ved vedlagte opmandskendelse af 16. januar 2009 har KTO tabt den omtalte voldgiftssag.

Opmandens begrundelse
Her gengives opmandens korte begrundelse: "Ifølge § 5, stk. 4, skal tilkendelse af eventuel godtgørelse ske 'på grundlag af § 5' i bekendtgørelse nr. 941 fra 2004. Der er således ikke henvist til den til enhver tid gældende bekendtgørelse på området. En sådan henvisning må som udgangspunkt forstås som en henvisning til den bekendtgørelse, der var gældende på det tidspunkt, da bestemmelsen blev vedtaget. I den senere redigeringsfase fremsatte KTO ønske om, at § 5, stk. 4, fik den formulering, som fremgår af KTO's første påstand under denne sag, men dette blev klart afslået af KL. Herefter og af de grunde, der i øvrigt er anført af KL, kan KTO ikke få medhold i nogen af påstandene. KL frifindelsespåstand tages derfor til følge".

Voldgiftskendelsens konsekvenser
I lyset af voldgiftssagen havde KL og KTO og RLTN og KTO ved OK-08 aftalt en ny formulering af aftalens § 5, stk. 4, som indebærer, at den godtgørelse en lønmodtager kan tilkendes, hvis kommunen/regionen ikke har overholdt sin oplysningspligt, svarer til den til enhver tid gældende godtgørelse efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. For tiden § 6 i lovbekendtgørelse nr. 1011 af 15. august 2007.

Bestemmelsen har virkning for krav på godtgørelse, der rejses den 1. april 2008 eller senere. Fremadrettet har voldgiftskendelsen således ingen betydning.

KTO har kendskab til, at tre sager i Arbejdsretten er sat i bero indtil udfaldet af denne voldgiftssag var kendt. Spørgsmålet om størrelsen af en eventuel godtgørelse i disse sager, vil nu skulle afgøres på grundlag af § 5 i bekendtgørelse 2004-09-16 nr. 941 om Arbejdsmarkedets Ankenævn mv., som ved Højesterets dom af 16. maj 2006 (U2006.2346H) blev kendt ugyldig.

Bod og godtgørelse
På baggrund af citaterne i kendelsen fra forarbejderne til 1993-loven (side 5 f) og Henrik Schilders (KL) vidneudsagn (side 12 f), hvoraf følgende fremgår af kendelsen "Muligheden for nu at pålægge arbejdsgiveren godtgørelse er ikke blevet et alternativ til at pålægge bod i det arbejdsretslige system. Dette følger også af henvisningen til retstvistaftalen", vil KTO vurdere den praktiske betydning og håndtering af denne mulighed.

Spørgsmål til voldgiftskendelsen kan rettes til Henrik Højrup Hansen på telefon 3347 0624.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst / Henrik Højrup Hansen