Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne, der overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunernes overtagelse af regionale tilbud efter lov om social service (”kan-institutioner”)

12. februar 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1161.120
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
12. februar 2009
 

Vedr.: Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne, der overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunernes overtagelse af regionale tilbud efter lov om social service ("kan-institutioner")

Baggrund
KTO's medlemsorganisationer er tidligere blevet orienteret om status på forhandlingerne om en generel aftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der som følge af bestemmelserne om "kan-institutioner" overføres fra en region til en kommune.

Senest ved brev af 2. juni 2008 orienterede KTO om, at der i første omgang var indgået en aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i Region Syddanmark, som er overgået til ansættelse i Vejle Kommune pr. 1. januar 2008 som led i kommunens overtagelse af social/ socialpsykiatriske tilbud fra regionen. I forbindelse med indgåelsen af denne aftale, tilkendegav KL, at de snarest herefter ville tage initiativ til at indgå en generel principaftale om ansættelsesvilkår for ansatte, der som følge af bestemmelserne om "kan-institutioner" overføres fra en region til en kommune.

Der foreligger nu et udkast til en aftalepakke om vilkår for regionalt ansatte, der overgår til kommunal ansættelse i forbindelse med en kommunes overtagelse af en såkaldt "kan-institution" (overtagelse som sker i medfør af § 186 i lov om social service), som er indstillet til politisk godkendelse i KTO.

Et antal kommuner har pr. 1. januar 2009 overtaget en række institutioner, og aftalepakken udsendes derfor allerede nu med henblik på, at der mellem KL og de berørte organisationer kan påbegyndes drøftelser om udmøntning af aftalens principper, herunder fastlæggelse af evt. særvilkår for de allerede overførte medarbejdere.

Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når aftalepakken har været politisk behandlet i både KTO og KL.

Om aftalepakken
Aftalepakken som består af følgende dokumenter vedlægges:

  • KL's følgeskrivelse med fremsendelse af nedenstående.
  • Aftale om ansættelsesvilkår for ansatte i regionerne, der overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud efter lov om social service.
  • Udkast til forhandlingsprotokol til brug for organisationernes tilpasningsforhandlinger (fremsendt separat, og fremgår derfor ikke af KL's følgeskrivelse).
  • Protokollat til [overenskomst/aftale] for [ansatte]i regionerne, der i perioden til og med den 31.marts 2011 overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud efter lov om socialservice,
  • samt udkast til supplerende protokollat af 27. januar 2009, der indeholder løsninger på to problemstillinger, som parterne efter forhandlingsforløbet er blevet enige om, tillige skulle håndteres aftalemæssigt. Protokollatet regulerer således
    o dels en særregel for ansatte, der er overført pr. 1. januar 2009, således at den enkeltes valg om bortfald af særvilkår inden overenskomstens udløb kan foretages allerede med virkning fra den 1. januar 2009, og
    o dels en aftalemæssig håndtering af, at der i hovedparten af de regionale overenskomster også er aftalt udmøntning af lokal løn pr. 1. april 2009 (i kommunerne er der kun aftalt udmøntning pr. 1. april 2010) og at der i udmøntningen pr. 1. april 2010 er aftalt forskellige udmøntningsprocenter i kommuner (1,25 %) og regioner (0,8 %).

Aftalen bygger i udgangspunktet på de samme principper som aftalen om vilkår for ansatte i amter, HUR eller H:S som blev overført til en kommune i forbindelse med kommunalreformen. På enkelte punkter adskiller det foreliggende aftaleudkast sig dog fra denne. Disse punkter beskrives kort nedenfor.

Seniorrettigheder (§6, stk. 1)
Det følger af udkastets § 6, stk. 1, at adgang til seniordage/seniorbonus sker efter bestemmelser svarende til de regionale overenskomster/tjenestemandsaftaler, der var gældende på overgangstidspunktet, og altså således behandles på samme måde som løn og pension.

Det er i en bemærkning til bestemmelsen præciseret, at det indebærer, at "De ansatte er således ikke omfattet af pkt. 3 i protokollat mellem KL og KTO om udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer og evt. bestemmelser om supplerende seniordage i de enkelte kommunale overenskomster, men af de tilsvarende regler i de regionale aftaler og overenskomster".

Ikrafttræden og ophør
Der i udkastet til selve aftalen anvendt en anderledes opsigelsesbestemmelse end sædvanligt. Det følger således af udkastets § 15, at aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til en 31. december, dog tidligst den 31. december 2011.

Baggrunden for denne opsigelsesbestemmelse er, at parterne efter OK-11 skal have mulighed for at lave en kortlægning af evt. yderligere forskelle i de generelle aftaler på henholdsvis KL og RLTN's forhandlingsområder, herunder hvorledes man fremadrettet skal håndtere seniorrettigheder.

Det følger samtidig af udkastet, at hvis der ikke ved opsigelsesfristens udløb er opnået enighed om fornyelse af aftalen/indgåelse af en ny aftale, bortfalder aftalen.

Denne del af bestemmelsen er relevant i tilfælde af, at parterne efter OK-11 og frem til 31.12.2011 ikke kan blive enige om betydningen af eventuelle opståede yderligere forskelle i de generelle aftaler. Konsekvensen af en manglende enighed om fornyelse af aftalen vil være, at overførsler fra og med 1. januar 2012 vil ske "rent" i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven.

Henset til, at det var KTO og KL's fælles intention at udarbejde en tidsubegrænset aftale, der skulle regulere fremtidige overførsler henover flere overenskomstperioder, vil KTO i forbindelse med returnering af den underskrevne aftale tilkendegive overfor KL, at KTO forudsætter, at KL er enig i, at hensigten er, at ansatte på "kan-institutioner" som overføres til en kommune også i OK-11 perioden og efterfølgende overenskomstperioder sikres samme vilkår som under kommunalreformen.

Lokal løndannelse
Lokal løndannelse 2009
I protokollatet af 27. januar 2009 er indskrevet følgende hensigtserklæring:

"For overenskomstperioden 2008-2011 er der på de fleste overenskomstområder afsat flere midler til lokal løndannelse i regionerne end i kommunerne. Således er der en række overenskomstområder, hvor der ikke tilføres nye midler til lokal løndannelse i 2009 i kommunerne, men hvor der på det regionale område tilføres nye midler.

I tilpasningsaftalerne på de enkelte overenskomstområder anføres det, hvor meget der er afsat til lokal løndannelse i regionerne i de enkelte overenskomstår.

Det er ikke hensigten at stille medarbejderne ringere i lønudviklingen efter overgangen til en kommune. Kommunen forudsættes derfor i den lokale løndannelse for de overførte regionale medarbejdere at tage højde for, hvad der er afsat til lokal løndannelse på det regionale område, herunder om der er afsat midler til lokal løndannelse i 2009."

Sidste led indsættes i skabelonen til brug for organisationernes tilpasningsforhandlinger.

En tilsvarende hensigtserklæring indgik i den statslige aftale om overførsel af medarbejdere i forbindelse med overførslen af skat fra kommunerne til staten som led i kommunalreformen.

KTO har overfor KL tilkendegivet, at organisationerne vil bruge tvisteløsningssystemet til at håndtere evt. konkrete sager.

Lokal løndannelse 2010
I protokollatet er anført følgende til indsættelse i skabelonen til brug for organisationernes tilpasningsforhandlinger:

"For 2010 omfattes overførte medarbejdere af udmøntningsgruppe z. Medarbejderne indgår i kommunens opgørelse af den kommunale udmøntningsgaranti.

Udmøntningsgarantien opskrives med lønsummen (jf. principperne i bilag 4 til udmøntningsgarantiaftalen) for de overførte medarbejdere * den afsatte %-sats til lokal løndannelse på regionernes område.

Bemærkning
Det indebærer, at der i kommunens beregning af udmøntningsgarantien skal foretages en manuel beregning, der tager højde for overførte medarbejde på 'kan-institutioner' pr. 1. januar 2009 og pr. 1. januar 2010, i det disse institutioner ikke indgår i det grundlag, som er beregnet af FLD.

Ansatte, der i medfør af § 5, stk. x og y har valgt at særvilkårene bortfalder [altså overførte pr. 1.januar 2009, som har valgt med tilbagevirkende kraft fra 1.januar 2009 at være fuldt ud omfattet af kommunale overenskomster], indgår i beregningen med den kommunale procentsats aftalt til lokal løndannelse.

Kommunens beregningsgrundlag kan i henhold til § 4 i aftale om udmøntningsgaranti optages til forhandling".

Løsningen indebærer, at ansatte, som overføres pr. 1. januar 2010 altid vil indgå i opgørelsen af udmøntningsgarantien med 0,80 %, uanset om de ansatte benytter deres ret til, fuldt ud at vælge sig over på kommunale overenskomster. KL har ikke i drøftelserne været indstillet på at finde en løsning, der har kunnet håndtere forskellen mellem overførsler pr. 1.1.2009 og overførsler pr. 1.1.2010.

Såfremt konstruktionen indebærer, at der lokalt opstår en uhensigtsmæssig situation i forbindelse med de lokale lønforhandlinger i 2010, kan der i henhold til bemærkningen til § 4 i aftale om udmøntningsgaranti optages forhandlinger mellem de centrale parter om justering af beregningsgrundlaget i den pågældende kommune, "hvis der er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne for beregningsgrundlaget".

Det regionale område
Der er mellem RLTN og KTO enighed om, at når udkast til aftalepakke på KL-området er godkendt, vil parterne igangsætte drøftelser om en parallel aftale med RLTN. En sådan aftale vil skulle sikre ansættelsesvilkårene for de ansatte på en "kan-institution", som er overtaget af en kommune, og som skal tilbageføres til regional ansættelse, som følge af at kommunen ikke længere ønsker at varetage opgaven.

Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der er nyt fra drøftelserne med RLTN.

-----------o----------

Eventuelle spørgsmål til aftalepakken kan rettes til Henrik Højrup Hansen på tlf. 3347 0624eller Helle Basse på tlf. 3347 0621.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen