Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 4. kv. 2007-2008

19. februar 2009

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1729.3
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
19. februar 2009
 

Vedr.: Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 4. kv. 2007-2008

 

Danmarks Statistik (DS) har d.d. offentliggjort deres lønudviklingstal for den offentlige sektor 4. kvartal 2007-2008, jf. bilag 1. Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) offentliggjorde d. 3. februar 2009 deres tilsvarende lønudviklingstal, jf. bilag 2.

DS har offentliggjort årsstigningstakten i den kommunale og regionale sektor 4. kvartal 2007-2008 til 5,7 %. Ligeledes har FLD offentliggjort udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn for alle ansatte i regioner og kommuner til 5,7 %, jf. bilag 2. Det aktuelle lønudviklingstal afspejler:

  • at den opgjorte lønudvikling svarer til den udvikling, som blev aftalt ved OK-08 (ca. 5,7 %).
  • at lønudviklingen i den kommunale og regionale sektor, den statslige sektor og den private sektor stort set har været den samme siden begyndelsen af 2005
    (ca. 15 %).
  • at reallønsudviklingen i den kommunale og regionale sektor 4. kvt. 2007-2008 kan opgøres til at være stærkt positiv (3 %-point).

Det forventes, at Danmarks Statistik (DS) offentliggør deres lønudviklingstal for den private sektor 4. kvartal 2007-2008 den 26. februar 2009. DA offentliggjorde d. 16. februar 2008 deres lønudviklingstal for den private sektor 4. kvartal 2007-2008 til 4,2 %.

Primært på baggrund af de indgåede OK-08-forlig på hvert af de to forhandlingsområder - det kommunale og det regionale - har KTO's sekretariat søgt at tilrette strukturen i sekretariatets lønudviklingsbeskrivelser. Omlægningen vil fortsætte i KTO's førstkommende skrivelser om lønudviklingen.

Nedenfor redegøres der for lønudviklingen i 4. kvartal 2007-2008 på baggrund af hhv. FLD's og DS' offentliggjorte løntal.

 

Lønudviklingen i de 3 sektorer
Danmarks Statistik har opgjort årsstigningstakten i den kommunale sektor i 4. kvartal 2007 - 2008 til 5,7 %, hvilket som forventeligt er en del højere end i 3. kvartal 2007 - 2008, hvor den var 4,7 %, jf. bilag 3.

I den statslige sektor er årsstigningstakten i 4. kvartal 2007-2008 opgjort til 6,0 %, dvs. 1%-point højere end sidste kvartal, som er blevet korrigeret til 5,0 %. DS anfører dog, at såvel lønindekset, som den årlige stigningstakt for 4. kvartal 2008 er eksklusive ansatte hos politiet. Dette skyldes problemer med datakvaliteten, som følge af nyt lønanvisningssystem.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter i den kommunale, den statslige og den private sektor fremgår af bilag 4. Som i tidligere perioder er der større udsving i den kommunale sektors udvikling end i den private sektors, hvilket skyldes en anderledes udmøntningsprofil af aftaleresultaterne.

Til orientering kan det oplyses, at der p.t. foregår drøftelser med DS ang. udarbejdelsen af yderligere opdeling af DS' kommunale og regionale lønstatistik. KTO har tidligere orienteret medlemsorganisationerne om dette i skrivelse af d. 19. januar 2009.

 

Lønudviklingen siden 1. kvartal 1996
Som tidligere anført har DS påbegyndt offentliggørelsen af statistikker i henhold til den nye brancheklassifikation "Dansk Branchekode 2007". Dette får betydning for en lang række statistikker heriblandt lønstatistikkerne. De nye aggregerede branchegrupper er ikke sammenlignelige med de tidligere, og kan ikke føres tilbage til 1. kvartal 1996, som har været det hidtidige basistidspunkt. I forbindelse indførelsen af den nye brancheklassifikation har DS derfor ændret basistidspunkt til 1. kvartal 2005.

På baggrund af de nye indeksserier, jf. bilag 5 fremgår det, at lønnen i den kommunale og regionale sektor siden 1. kvartal 2005 er steget med 14,8 %, og lidt mere i den statslige sektor (15,2 %). Det fremgår ligeledes, at lønudviklingen i såvel den kommunale og regionale sektor, den statslige sektor og i den private sektor var stort set ens i perioden 1. kvartal 2005 til 3. kvartal 2008.

DS har tidligere1 givet KTO tilsagn om at udarbejde indeksserier for totalindeksene for de tre sektorer tilbage i tid. I forbindelse med offentliggørelsen af 4. kvartalstallene har DS i www.statistikbanken.dk offentliggjort disse indeks for perioden 1. kvartal 1996 til 1. kvartal 2005 (tabel ILON9). KTO's sekretariat vil snarest udsende en særskilt skrivelse om disse serier.

 

Lønudviklingen i regioner og kommuner
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 4. kvartal 2007 - 2008 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) for regioner og kommuner som helhed 5,7 %. Årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" (nettolønnen) var 5,8 %, jf. bilag 6.

Hvis lønudviklingen alene opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, er den gennemsnitlige årsstigningstakt i "lønnen i alt" på 6,6 % og "løn excl. genetillæg og pension" ligeledes 6,6 %. Når lønudviklingen opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, fjernes de strukturelle ændringer i regionerne og kommunerne som helhed. Det vil sige, at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker lønudviklingen.

Som en konsekvens af, at KTO ved OK-08 indgik separate forlig med hhv. KL og RLTN vil den gennemsnitlige lønudvikling på hver af de to forhandlingsområder fremover fremgå af denne skrivelse. Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område fremgår af bilag 7 og 8.

 

 

Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor, samt i hhv. den kommunale og den regionale sektor, 4. kvt. 2007-2008 

  KL RLTN KL og RLTN i alt
  Løn ialt Løn excl. genetillæg og pension Løn ialt Løn excl. genetillæg og pension Løn ialt Løn excl. genetillæg og pension
Alle 5,4 5,7 6,4 6,4 5,7 5,8
Ident. pers. i ident. still. i samme kommune/region 6,5 6,5 7,0 6,9 6,6 6,6

 

Lønudviklingen på det regionale område er fortsat påvirket af lønudviklingen for de regionalt ansatte elever og ekstraordinært ansatte. Opgøres bruttolønnen således ekskl. ekstraordinært ansatte og elever kan lønudviklingen opgøres til 5,6 % i kommunerne og 5,9 % i regionerne.

 

Lønudviklingen i regioner og kommuner for udvalgte stillingsgrupper
Bilag 9 viser årsstigningstakterne for udvalgte stillingsgrupper på det kommunale og regionale område i 4. kvartal 2007 - 2008. Samtlige årsstigningstakter er opgjort incl. beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd.

Rækken af stillingsgrupper er revideret som følge af opdelingen af den kommunale og regionale sektor i to forhandlingsområder. Stillingsgrupperne er primært valgt på baggrund af ønsket om at vise de største stillingsgrupper på det kommunale område, det regionale område og den kommunale og regionale område samlet set.

Nogle stillingsgrupper (fx Kontor og It, assistenter, grundløn 20) har separate personale/ stillingskategorinumre for ansatte på det kommunale og det regionale område. Lønudviklingen for disse grupper vil fremgå af kolonnerne for hhv. KL og RLTN-området, men ikke af KL og RLTN i alt.

For oplysninger vedrørende øvrige stillingsgrupper henvises til FLD's hjemmeside "www.fldnet.dk/statistik/lpx" .

 

Reallønsudviklingen
Den af Danmarks Statistik opgjorte lønudvikling i 4. kvartal 2007 - 2008 på 5,7 % er 3 %-point større end den opgjorte forbrugerprisudvikling på 2,7 %. Det betyder, at der i denne periode er en markant positiv reallønsudvikling, jf. bilag 10. Det er det samme billede på længere sigt, jf. bilag 5.

 

Reststigningen
Forskellen mellem aftaleresultatet og lønudviklingen kaldes også reststigningen. Årsstigningstakten i KTO's aftaleresultatet for hele den kommunale og regionale sektor ved OK-08 kan for perioden 4. kvartal 2007 - 2008 beregnes til ca. 5,7 %, jf. bilag 11. Tages der imidlertid højde for bl.a. resultaterne af den efterfølgende konflikt og udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 kan årsstigningstakten i aftaleresultatet beregnes til 5,6 %. Sammenholdes det med det af DS' offentliggjorte løntal på 5,7 % kan reststigningen beregnes til at være svagt positiv (0,1 %).

 

Perspektivet for lønudviklingen i det kommende kvartal
Lønudviklingen i 1. kvartal 2008 - 2009 må forventes at være uændret, idet den samlede årsstigningstakt i KTO-forligene ved forligsindgåelsestidspunktet kan beregnes til ca. 5,7 % og til korrigeret at være 5,6 %.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen

 

1 I skrivelse af d. 18. juli 2007 udsendt KTO's medlemsorganisationer i skrivelse af d. 22. august 2007.