Program for forhandlingskonference den 4. juni 2009 - på vej mod OK-11

20. april 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1823.37
HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
20. april 2009
 

Vedr.: Program for forhandlingskonference den 4. juni 2009 - på vej mod OK-11

KTO har den 23. marts 2009 til medlemsorganisationerne udsendt invitation til KTO's forhandlingskon- ference den 4. juni 2009 - på vej mod OK-11. Invitationen er tilgængelig på KTO's hjemmeside - www.kto.dk.

Til orientering vedlægges programmet for konferencen. Det fremgår heraf, at der på konferencen vil være oplæg fra de kommunale og regionale arbejdsgivere om henholdsvis kommunernes og regionernes rolle i fremtidens forhandlinger. Endvidere vil der være cafébordsdrøftelser mellem deltagerne om 3 temaer, der alle indledes med oplæg fra forhandlingsudvalgets medlemmer. De tre temaer er: 

Tema 1: Forhandlingsområder - KL, RLTN, staten

Tema 2: Balancen mellem politiske rammer og overenskomstforhandlingerne

Tema 3: Forhandlingsterminer og hver "omvendt" skal der forhandles?

Konferencen afsluttes med et oplæg om OK-10 på det private arbejdsmarked.

Der erindres om, at frist for tilmelding til konferencen skal være sekretariatet att.: Jette Balle i hænde senest onsdag den 29. april 2009. Medlemsorganisationerne kan deltage med et antal op til det dobbelte af det antal, som sidder i KTO's repræsentantskab. En oversigt over det mulige deltagerantal fremgår af den udsendte invitation. Dertil kommer medlemmer af KTO's bestyrelses sekretariatsudvalg. Prisen for at deltage i konferencen pr. deltager er 950 kr. Faktura vil blive fremsendt umiddelbart efter tilmelding. Afbud efter den 20. maj 2009 må påregne at skulle betale deltagergebyr, selvom der ikke deltages på konferencen.

Til brug for drøftelserne ved caféborde af de tre temaer udsendes et notat, som indeholder en række åbne spørgsmål samt nogle fakta- og baggrundsbeskrivelser, primært med udgangspunkt i OK-08 forløbet. KTO planlægger, at materialet til konferencen udsendes til deltagerne den 30. april 2009. Materialet vil endvidere blive udsendt til medlemsorganisationerne i begyndelsen af maj 2009.

Med venlig hilsen

 

Helle Basse