Orientering om verserende sag om uenighed mellem KL og KTO om max-godgørelsesnivaeu ved usaglig afskedigelse af tillidsrepræsentanter m.fl.

23. april 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1725.20
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
23. april 2009
 

Vedr.: Orientering om verserende sag om uenighed mellem KL og KTO om max-godtgørelsesniveau ved usaglig afskedigelse af tillidsrepræsentanter m.fl.

På baggrund af indkaldelse fra KL har der den 12. marts 2009 været afholdt møde mellem KL og KTO vedr. uenighed om godtgørelsesniveau ved usaglig afskedigelse af tillidsrepræsentanter (m.fl.) jf. MED-rammeaftalens § 18, stk. 6 hhv. TR/SU-aftalens § 12, stk. 6. Uenigheden er opstået i en konkret sag mellem KL og SL vedrørende en konkret afskedigelse i en kommune, der dels omhandler godtgørelsesniveau samt spørgsmål om kontrolforanstaltninger overfor pågældende.

På mødet mellem KL og KTO kunne der ikke opnås enighed. KL har tilkendegivet, at de vil anlægge en voldgiftssag over for KTO om uenigheden, men KTO har ikke i skrivende stund modtaget klageskrift fra KL.

Medlemsorganisationerne skal hermed gøres opmærksomme på problemstillingen til brug for evt. afskedigelsessager af tillidsrepræsentanter m.fl.

Uenigheden med KL består i, hvorvidt den ved OK-08 aftalte forlængelse af opsigelsesvarslet for tillidsrepræsentanter m.fl. får indvirkning på godtgørelsesniveauet i hht. MED-rammeaftalens § 18, stk. 6 / TR/SU-aftalens § 12, stk. 6.

Baggrund:
Ved OK-08 blev der aftalt forbedrede opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter, idet bestemmelsen i MED-rammeaftalens § 18, stk. 4 hhv. TR/SU-aftalens § 12, stk. 4, pkt. 1 blev ændret til:
"Afsked af en tillidsrepræsentant kan ske med den pågældendes individuelle aftale- eller overenskomstmæs- sige varsel tillagt 3 måneder."

fra:
"Afsked af en tillidsrepræsentant kan ske med et varsel, der følger af den overenskomst eller aftale, som pågældende er omfattet af, dog mindst med 5 måneders varsel til udgangen af en måned.
Hvis pågældende på tidspunktet for opsigelsen har fungeret som tillidsrepræsentant i en sammenhængende periode på mindst 5 år, skal afsked dog ske med mindst 6 måneders varsel til udgangen af en måned."

KL's fortolkning:
KL tilkendegav på mødet den 12. marts, at der ved aftalefornyelsen pr. 1. april 2008 alene er aftalt, at opsigelsesvarslet for tillidsrepræsentanter forlænges med 3 måneder. KL fremførte endvidere, at det ikke i denne forbindelse er aftalt, at godtgørelsesniveau i henhold til TR/SU-aftalens § 12, stk. 6 (og MED-rammeaftalens § 18, stk. 6) sammenholdt med de enkelte overenskomster er aftalt forhøjet til det dobbelte af arbejdsgiverens opsigelsesvarsel svarende til det for tillidsrepræsentanter forlængede opsigelsesvarsel.

KTO's fortolkning:
KTO tilkendegav på mødet, at der i henhold til TR/SU-aftalens § 12, stk. 6 (og MED-rammeaftalens § 18, stk. 6) ydes godtgørelse for uberettiget afskedigelse af en tillidsrepræsentant m.v. efter de regler herom, som måtte være indeholdt i den overenskomst, som vedkommende er omfattet af.

Det vil fx betyde, at såfremt der i den overenskomst den tillidsbeskyttede medarbejder er omfattet af er aftalt, at "godtgørelse maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgiverens opsigelsesvarsel overfor den ansatte", er det KTO's fortolkning, at arbejdsgiverens opsigelsesvarsel vedrørende tillidsrepræsentanter m.fl. vil være det individuelle opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder, hvilket for en medarbejder med et individuelt varsel på 6 måneder vil være et samlet opsigelsesvarsel på 9 måneder og dermed et samlet godtgørelsesniveau på max. 18 måneder i henhold til overenskomsten.

Evt. spørgsmål vedr. dette brev kan rettes til Eva Agerlin.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Eva Agerlin