Udpegning af opmand til paritetisk nævn

6. maj 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1532.16
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
6. maj 2009
 

Vedr.: Udpegning af opmand til paritetisk nævn

Organisationerne i FS foreslår sammen med KL og RLTN, at forligsmand Mette Christensen udpeges som fælles opmand for de paritetiske nævn for overenskomstperioden 2008-2011.

Af interessetvistbestemmelserne i aftalerne om lokal løndannelse fremgår, at en opmand efter anmodning fra begge eller den ene af parterne kan tiltræde det paritetiske nævn. Opmanden kan tiltræde i sager, hvor der ikke kan opnås enighed i nævnet vedrørende en af arbejdsgiverne fastsat acontoløn eller om fastsættelse af et tillæg, hvor der i overenskomsten efter lokal aftale skal ydes et tillæg.

Af forretningsorden for de paritetiske nævn på henholdsvis KL-området og RLTN-området fremgår, at parterne i de forskellige aftaler om lokal løndannelse i fællesskab udpeger en opmand, som kan tiltræde alle nævnene. Udpegningen sker for en overenskomstperiode ad gangen. Hvis der ikke kan opnås enighed om at udpege en bestemt person, anmodes forligsinstitutionens formand om at udpege denne.

Det fremgår desuden, at udgifterne til opmanden i den konkrete sag dækkes ligeligt af parterne i henhold til stk. 3 i bestemmelsen om interessetvister i den respektive aftale.

Såfremt organisationerne kan godkende udpegningen, vil KL og RLTN på vegne af arbejdsgiverne og organisationerne rette henvendelse til Mette Christensen, og forespørger om hun vil udpeges som fælles opmand for de paritetiske nævn.

Organisationerne bedes senest den 2. juni 2009 meddele KTO, såfremt organisationen har bemærkninger til at forligsmand Mette Christensen vælges som fælles opmand for de paritetiske nævn for overenskomstperioden 2008-2011.

  

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld