Forhåndsbestilling af vejledning om trivsel samt vejledning om indsats mod vold, mobning og chikane

26. maj 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1399.149
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
26. maj 2009
 

Vedr.: Forhåndsbestilling af vejledning om trivsel samt vejledning om indsats mod vold, mobning og chikane

Ved OK-08 indgik KTO og RLTN en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Som led i aftalen og tilhørende protokollat blev også implementeret den europæiske aftale "Framework agreement on harassment and violence at work" indgået mellem ETUC/CES, CEEP, BUSINESSEUROPE og UEAPME den 26. april 2007.

Parterne var desuden enige om at udarbejde en vejledning til såvel aftalen som indsatsen mod vold, mobning og chikane.

KTO og RLTN er enige om, at vejledningen til aftalen om trivsel og sundhed består af fire pjecer opdelt på følgende temaområder: 1) Trivsel, 2) Vold, mobning og chikane, 3) Sundhedsfremme og 4) Sygefravær. Pjecerne vil få en ensartet form og udseende, således at det er synligt, at pjecerne samlet set udgør vejledningen til aftalen. Hver pjece vil have et omfang af ca. 10-20 sider.

To af pjecerne er nu færdiggjort. Det gælder pjecen om trivsel og pjecen om indsatsen mod vold, mobning og chikane. Udkast til de to pjecer vedlægges til orientering, idet pjecerne med mindre tekniske tilpasninger mv. nu sendes til layout og tryk. De to sidste pjecer forventes færdiggjort efter sommerferien.

De trykte pjecer vil blive udsendt til organisationerne, regionerne samt til HovedMed i hver region.

På KL-området er der også aftalt udarbejdet en vejledning til aftalen om trivsel og sundhed, samt til indsatsen mod vold, mobning og chikane. Disse vejledninger vil også først foreligge efter sommerferien.

Pjecen om trivsel
Pjecen om trivsel har navnlig fokus på trivselsmålinger og HovedMed's drøftelser heraf. Herudover behandles bl.a. også bestemmelser om indflydelse på egne opgaver, natarbejde og om arbejdsgivers pligt til at redegøre om sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde.

Pjecen om vold, mobning og chikane
I pjecen om indsatsen mod vold, mobning og chikane er der navnlig fokus på udformningen af retningslinjer i MED om vold, mobning og chikane, herunder forslag til at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. Herudover behandles bl.a. også samspil med lovgivningen på området.

Pjecerne er gratis og vil blive optrykt i ca. 10.000 eksemplarer hver. Organisationerne har samlet set mulighed for at forhåndsbestille op til i alt ca. 5.000 eksemplarer af hver pjece. Pjecerne vil desuden være tilgængelige via bl.a. www.personaleweb.dk og KTO's hjemmeside.

Organisationer der ønsker at forhåndsbestille vejledningerne bedes udfylde vedlagte bestillingskupon og returnere den til sekretariatet senest den 8. juni 2009 kl. 12.00, att.: Ulla Risom Clausager eller pr. e-mail: forhaandsbestilling@kto.dk

  

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld