Reviderede pris- og lønskøn for OK-08-perioden

13. juli 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1516.20
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
13. juli 2009

Vedr.: Reviderede pris- og lønskøn for OK-08-perioden
                                            

Ved vurderingen af, hvorvidt de generelle lønstigninger i KTO-forligene 2008 alene ville kunne sikre reallønnen, blev Det Økonomiske Råds (DØR) skøn for prisudviklingen og Finansministeriets (FM) skøn for lønudviklingen i den private sektor lagt til grund.

Vurderingen af hvorvidt de aftalte generelle lønstigninger incl. reguleringsordningen kan sikre reallønnen kan jævnligt revurderes bl.a. på baggrund af offentliggjorte faktiske lønstigninger fra Danmarks Statistik (DS) og på baggrund af de tilgrundliggende skøn for hhv. pris- og lønudviklingen fra DØR og FM.

Siden indgåelsen af KTO-forligene har især 2 faktorer påvirket grundlaget for den aktuelle vurdering. Dels har nogle af KTO's organisationer - som bekendt - været i konflikt, hvilket har medført, at lønstigningerne ikke er slået igennem med samme tidsmæssige profil, som antaget ved forligsindgåelsen. Dels forventes den økonomiske krise at slå igennem i forhold til den forudsatte lønudvikling i den private sektor og i forhold til prisudviklingen.

På baggrund af de nyeste offentliggjorte tal må der forsigtigt - og fortsat - vurderes en positiv reallønsudvikling på mellem 1 og 1,5 %.

Sekretariatet offentliggjorde sidste vurdering i skrivelse til medlemsorganisationerne af d. 15. december 2008. KTO's sekretariat skønnede på daværende tidspunkt, at de aftalte generelle lønstigninger incl. reguleringsordningen, personalegoder og særlig feriegodtgørelse ville medføre en positiv reallønsudvikling på ca. 0,5 %.

Den økonomiske krise indebærer fortsat en stor usikkerhed om de tilgrundliggende løn- og prisskøn. Nærværende vurdering skal derfor ses i dette lys. Det skal understreges, at såvel lønudviklingen som prisudviklingen i resten af OK-08-perioden fortsat kan ændre sig en hel del såvel i opadgående, som nedadgående retning.  Det forventes, at KTO vil udsende en ny version af dette brev ved årsskiftet 2009 - 2010.

De til grundlæggende pris- og lønskøn
De skøn for hhv. pris- og lønudviklingen, som ligger til grund for de tidligere og den aktuelle vurdering fremgår af tabellen nedenfor.

Ultimo maj 2009 offentliggjorde DØR og FM nye pris- og lønskøn i henholdsvis "Dansk Økonomi, foråret 2009"1 og "Økonomisk Redegørelse, maj 2009"2.

I maj 2009-vurderingen skønnede DØR, at priserne vil stige markant mindre end forudsat på forligsindgåelsestidspunktet (6,11 % mod 7,27 %). Det er en yderligere ændring ift. sidste KTO-vurdering fra december 2008, hvor prisudviklingen i perioden blev skønnet til 6,95 %.

  2008      2009     2010     I alt     
Priser        
Anvendt ved OK-08:
Dansk Økonomi, efteråret 2007
2,4 % 2,6 % 2,1 % 7,27 %
Dansk Økonomi, foråret 2008 3,1 % 2,6 % 2,3 % 8,21 %
Dansk Økonomi, efteråret 2008 2,7 % 1,9 % 2,2 % 6,95 %
Dansk Økonomi, foråret 2009 3,1 % 1,2 % 1,7 % 6,11 %
         
Løn        
Anvendt ved OK-08:
Prognose fra FM3, baseret på DA's konjunkturstatistik
4,4 %4 4,5 %5 4,1 % 13,46 %
Prognose fra FM6, baseret på DA's strukturstatistik 4,8 % 4,7 % -  
Økonomisk redegørelse, maj 2008, baseret på DA's strukturstatistik 4,9 % 4,8 % -  
Økonomisk redegørelse, december 2008, baseret på DA's strukturstatistik 4,7 % 4,3 % 4,0 %  
Økonomisk redegørelse, maj 2009, baseret på DA's strukturstatistik 4,6 % 3,2 % 3,2 %

 

I Økonomisk Redegørelse maj 2009 sænkede FM i forhold til forligsindgåelsestidspunktet deres strukturbaserede lønudviklingstal med 0,2 % - point i 2008 og 2009-skønnet blev nedsat med hele 1,5 % til 3,2 %. Derudover blev der med decemberudgaven offentliggjort et skøn for 2010 på 4,0 %, dette er med majudgaven ligeledes sænket til 3,2 %.

Reallønsvurdering
Den økonomiske krise medfører en del usikkerhed om de offentliggjorte lønprognoser, og sekretariatet har derfor på baggrund dels af FM's nye lønskøn7 og de offentliggjorte lønstigninger fra DS, udarbejdet et forsigtigt skøn, der siger at KTO-forligene i perioden vil udmønte mellem ca. 6,90 og ca. 7,65 % i generelle lønstigninger, incl. udmøntning fra reguleringsordningen, personalegoder og særlig feriegodtgørelse, mod 7,93 % ved forligsindgåelsen og mod ca. 7,45 % i december-udsendelsen.

Reallønsstigningen må fortsat forventes at blive positiv og ligge mellem 1 og 1,5 %. Stigningen i vurderingen fra 0,5 % til 1-1,5 % skyldes igen primært de ændrede prisskøn.

Det skal endnu engang understreges, at skønnene for såvel lønudviklingen som prisudviklingen i resten af OK-08-perioden fortsat kan ændre sig en hel del såvel i opadgående, som nedadgående retning.

KTO's sekretariat forventer at udsende et revideret brev ved årsskiftet 2009-2010.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen

 


1 Offentliggjort d. 28. maj 2009.

2 Offentliggjort d. 26. maj 2009.

3 Prognosen blev gengivet i Økonomisk redegørelse, februar 2008, tabel 4.7.

4 Beregnet som gennemsnittet af de 4 skønnede kvartalsvise årsstigningstakter ((4,7+4,2+4,2+4,3)/4)=4,4 %.

5 Beregnet som gennemsnit af de 4 skønnede kvartalsvise årsstigningstakter ((4,2+4,3+4,5+4,5)/4)=4,4 %.

6 Prognosen blev gengivet i Økonomisk redegørelse, februar 2008, tabel 4.7.

7 Tidligere vurderinger har baseret sig dels på korrektioner af de kvartalsvise årsstigningstakter, som lå til grund for beregningen af den skønnede udmøntning fra reguleringsordningen på forligsindgåelsestidspunktet og dels på de offentliggjorte løntal fra Danmarks Statistik for den kommunale og den private sektor. Denne vurdering baserer sig på dels offentliggjorte løntal fra Danmarks Statistik og dels på - på den ene side en antagelse om uændret lønudvikling i den private sektor i resten af perioden på 4,2 % og på den anden side ensartede kvartalsvise lønstigningstakter i den private sektor på 3,2 % i resten af perioden.