Nye muligheder på Personaleweb.dk

10. august 2009

Organisationsudsendelse 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1783.9
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
10. august 2009
 

Vedr.: Nye muligheder på Personaleweb.dk

Personaleweb.dk har været i drift siden 2001, og frem til i dag kan der konstateres en konstant og jævn stigning i besøgstallet. Udover den stigende interesse for personaleweb som besøgstallet udtrykker, har interessen for at bidrage til formidling af viden og information også været markant opadgående. Antallet af hjemmesider er i samme periode øget væsentligt, og alligevel har det været muligt at styrke interessen om personaleweb.

Gennem årene er der løbende sket udvikling af personaleweb i takt med at nye tekniske muligheder er kommet til, og det er sket sideløbende med at mængden af tilgængeligt indhold er udbygget mærkbart. I det følgende gøres status for den seneste udvikling af personaleweb samt et overblik over gennemførte og planlagte ændringer.

Hvad er det nye på personaleweb?
Af de senere og større ændringer af personaleweb kan nævnes:

  • Ny søgefunktion som anvender samme principper som gælder for søgning med Google,
  • Test din viden om aktuelle emner,
  • Forside layout er ændret som konsekvens af at navigation med ny venstremenu er blevet mulig - giver overblik i flere niveauer,
  • Opdeling på hovedemner er ændret og ajourført, således at de nye personalepolitiske indsatsområder om trivsel, rekruttering og medindflydelse på eget arbejde nu er selvstændige emneområder, og
  • Muligt at præsenterer projekter og resultater på undersider med faneopdelinger

Herudover er der sket en række tekniske tilpasninger som alle har haft det formål at øge brugervenligheden og bibringe overblik, således at det for de besøgende er lettere og hurtigere at finde frem til den ønskede information. Ændringerne har også gjort præsentationen af projekter mere interessant for dem der vil formidle viden om projektresultater e. lign.

Hvilke ændringer er på vej?
Det er fortsat ambitionen, at personaleweb skal være det foretrukne sted for ansatte i kommuner og regioner, når der ønskes inspiration og information i arbejdet med at udvikle personalepolitiske forhold.

Brugernes oplevelse og vurdering af personaleweb er helt afgørende, og derfor vil der blive gennemført en undersøgelse, der kan give et indblik i dels hvad brugerne typisk mangler i indgangen og brugen af hjemmesiden, og dels hvad opleves som godt og velfungerende.

Den indhøstede viden vil bl.a. blive brugt i den kommende kampagne til markedsføring af Personaleweb. Som del af arbejdet med at synliggøre personaleweb, vil personalepolitisk messe 12. januar 2010 også være en vigtig platform, da deltagerne anses for at være den primære målgruppe for personaleweb.

Blandt de nye tiltag som er under forberedelse:

  • En hjælpefunktion der kan guide brugere til relevante sider og publikationer,
  • En sms-tjeneste der kan gøre opmærksom på når nyheder lanceres, og
  • Mere grundlæggende overvejes det hvordan der kan etableres et testpanel, der kan gøre det muligt at tage del i den aktuelle debat om personalepolitiske emner. 

Ambitionen med de nye og kommende ændringer er at nå ud til nye brugere og få flere i kommuner og regioner til at anvende den viden der stilles til rådighed på personaleweb. Et er at tiltrække nye brugere til personaleweb. Noget andet er at fastholde interessen i konkurrence med mange andre konkurrende muligheder. Det er den reelle udfordring, og som de nye og kommende tiltag også er udtryk for skal styrke personalewebs position.

Nyhedsomtaler tiltrækker opmærksomhed
Gennem årene har det været muligt at opbygge en koncentreret information og viden om personalepolitiske forhold, hvor det både er gjort interessant at bidrage til indholdet bl.a. via omtale af projektresultater, annoncering af arrangementer osv., men også løbende at holde sig ajour som bruger af hjemmesiden via den udbudte nyhedstjeneste. 

Nyhedsomtaler anvendes aktivt til at formidle viden om nye publikationer, arrangementer m.v. Antallet af abonnenter på personalewebs nyhedstjeneste er nu kommet op på 4.500, og aktiviteten i besøgstallet stiger mærkbart når der udsendes nyhedsomtaler. Det er altså en meget effektiv måde at nå ud til eksisterende brugere af personaleweb og dermed fastholde interessen. Forbedring af nyhedsomtaler er derfor et stående udviklingspunkt.

Udgangspunktet for personaleweb
Drift og udvikling af personaleweb er gjort mulig via AUA-aftalerne som er indgået med både KL og Danske Regioner. Formålet med personaleweb er at synliggøre og formidle et overblik over de personalepolitiske initiativer og aktiviteter der gennemføres af parterne eller af kommuner og regioner. Målgruppen for personaleweb er alle der arbejder med eller har interesse for udvikling af personalepolitiske forhold.

I starten blev der primært formidlet kendskab til projekter, publikationer m.v. fra det personalepolitiske samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO, og det gælder også resultater fra en række organisationsrettede projekter. Sidenhen er der sket den udvikling at stadig flere partsprojekter vælger at anvende personaleweb som den primære metode til formidling, hvor værktøjer mv. gøres tilgængeligt i interaktiv form.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål er der mulighed for at kontakte Henrik Vittrup pr. mail: hv@kto.dk, eller på ovenstående telefonnummer.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Vittrup