Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 2. kv. 2008-2009

18. august 2009

Organisationsudsendelse 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1898.2
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
18. august 2009
 

Vedr.: Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 2. kv. 2008-2009

Danmarks Statistik (DS) har d.d. offentliggjort deres lønudviklingstal for den offentlige sektor 2. kvartal 2008-2009, jf. bilag 1

DS har offentliggjort årsstigningstakten i den kommunale og regionale sektor 2. kvartal 2008-2009 til 7,4 %. Det aktuelle lønudviklingstal afspejler:

  • at den opgjorte lønudvikling, som ventet er stor.
  • men at den svarer til den udvikling, som dels blev aftalt ved OK-08 (ca. 4,9 %), og som dels er et resultat af den efterfølgende konflikt som delvist forsinkede udmøntningen af lønstigningen pr. 1. april 2008.
  • at reallønsudviklingen i den kommunale og regionale sektor 2. kvt. 2008-2009 kan opgøres til at være meget stærkt positiv, idet forbrugerprisudviklingen i samme periode var 1,3 %.  

Grundet omlægning af data forventer Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) først at offentliggøre deres tilsvarende lønudviklingstal for samme periode i uge 35-36.

Det forventes, at DS offentliggør deres lønudviklingstal for den private sektor 2. kvartal 2008-2009 den 31. august 2009. DA offentliggjorde deres lønudviklingstal for den private sektor 2. kvt. 2008-2009 d. 17. august 2009 (2,8 %).

Nedenfor redegøres der for lønudviklingen i 2. kvartal 2008-2009 på baggrund af DS' offentliggjorte løntal.

Lønudviklingen i de 3 sektorer
DS har opgjort årsstigningstakten i den kommunale sektor i 2. kvartal 2008 - 2009 til 7,4 %, hvilket som forventet er højere end 1. kvartal 2008 - 2009, jf. bilag 2. 

I den statslige sektor er årsstigningstakten i 2. kvartal 2008-2009 opgjort til 4,6 %, dvs. lavere end sidste kvartal, hvor takten blev målt til 6,7 %.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter i den kommunale, den statslige og denprivate sektor fremgår af bilag 3. Ganske som i tidligere perioder er udsvingene i lønudviklingen i den kommunale sektor ander- ledes end i den private sektors, hvilket bl.a. skyldes en anderledes udmøntningsprofil af aftaleresultaterne. Den opgjorte lønudvikling i den kommunale og regionale sektor bærer denne gang også præg af, at udmøntningen af lønstigningerne pr. 1. april 2008 for en del af arbejdsmarkedet blev forsinket som følge af konflikten. En del af lønstigningen blev som følge deraf "skubbet" til den opgjorte lønudvikling 2. kvt. 2008-2009.

 

Lønudviklingen siden 1. kvartal 2005
På baggrund af de nye indeksserier fra DS med indeks 1. kvt. 2005 = 100, jf. bilag 4 fremgår det, at lønnen i den kommunale og regionale sektor er steget med 19,1 %, hvilket er stort set det samme som i den statslige sektor (19,2 %). Det fremgår ligeledes, at lønudviklingen i såvel den kommunale og regionale sektor, den statslige sektor og i den private sektor var stort set ens i perioden 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2009, hvorefter forskellen mellem den private og den kommunale og regionale sektor forventes at blive større i 2. kvt. 2009.

Reallønsudviklingen
Den af Danmarks Statistik opgjorte lønudvikling i 2. kvartal 2008 - 2009 på 7,4 % er 6,1 %-point større end den opgjorte forbrugerprisudvikling på 1,3 %. Det betyder, at der i denne periode er en meget stærkt positiv reallønsudvikling, jf. bilag 5. Det er det samme billede på længere sigt, jf. bilag 4. 

Reststigningen
Forskellen mellem aftaleresultatet og lønudviklingen kaldes også reststigningen. Årsstigningstakten i KTO's aftaleresultat for hele den kommunale og regionale sektor ved OK-08 kan for perioden 2. kvartal 2008 - 2009 beregnes til ca. 4,9 %, jf. bilag 6. Tages der imidlertid højde for bl.a. resultaterne af den efterfølgende konflikt og udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 kan årsstigningstakten i aftaleresultatet beregnes til 7,8 %. Sammenholdes det med det af DS' offentliggjorte løntal på 7,4 % kan reststigningen fortsat beregnes til at være negativ (-0,4 %-point). 

I vurderingen af reststigningen skal der dog tages højde for den såkaldte 4-5 ugers problemstilling. Den omfatter, at der ikke indgår genebetaling for lige mange uger i det første og det andet år. Det vil sige, at hvis der indgår betaling for 4 uger i år 1 og 5 uger i år 2, så vil lønudviklingen fremstå større end den reelt er. Hvis der derimod indgår betaling for 5 uger i år 1 og 4 uger i år 2, vil lønudviklingen fremstå mindre. KMD har ikke registrering af, hvor mange uger der indgår i de tilgrundliggende løndata. Det har SDC derimod. DS korrigerer ikke deres løntal for denne problemstilling, hvilket FLD gør i det omfang det er muligt. 4-5 ugers problemstillingen er tidligere vurderet til at betyde ca. 0,3 % for den opgjorte lønudvikling.

I den aktuelle opgørelse indgår der således genebetaling for 5 uger i primomålingen og 4 uger i ultimomålingen. Tages der således også højde for dette forhold må reststigningen vurderes at være ca. - 0,1 %.

Perspektivet for lønudviklingen i det kommende kvartal
Lønudviklingen i 3. kvartal 2008 - 2009 må forventes at falde til ca. 4,7 %, idet stigningen i de korrigerede aftaleresultat må forventes at være ca. 5 % og idet der igen vil være en 4-5 ugers problemstilling.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen