Status for arbejdet med de nye personalepolitiske indsatsområder

18. august 2009

Organisationsudsendelse 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1546.46
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
18. august 2009
 

Vedr.: Status for arbejdet med de nye personalepolitiske indsatsområder

Ved OK-08 blev der indgået aftale med KL om fornyelse af aftale om udviklingsmæssige aktiviteter - AUA-aftalen. Den nye aftale om AUA indebærer at den personalepolitiske indsats fokuseres på følgende tre indsatsområder:

 • Trivsel,
 • Rekruttering, og
 • Medindflydelse på eget arbejde - ledelse og medarbejder i dialog

For indsatsområdet om trivsel gælder tilmed, at samarbejdet også gælder for RLTN, jf. den regionale aftale om AUA (KTO-forligets bilag 9.5)

Arbejdet med de tre indsatsområder er nu så fremskredent, at det er muligt at give en status. I det følgende vil der blive knyttet nogle bemærkninger til forhold der gælder på tværs af indsatsområderne. Det efterfølges af en selvstændig status for arbejdet med de enkelte områder, og endelig orienteres der om hvordan der arbejdes med at skabe opmærksom omkring arbejdet med indsatsområderne.

Status for indsatsområderne
For hvert af de tre indsatsområder er der nedsat styregrupper med ansvar for at udmønte de afsatte puljemidler. Styregrupperne for de tre indsatsområder har afholdt en række møder, samt et ERFA-møde hver.

Som en nydannelse ved fornyelsen af AUA-aftalen blev det aftalt, at tilknytte ERFA-grupper til indsats- områderne. Formålet med ERFA-grupperne har været at genere ideer med afsæt i de behov og udfordring- er, de kommunale repræsentanter i ERFA-grupperne har anset for væsentlige.

Med afsæt i resultatet af ERFA-møderne har styregrupperne arbejdet videre med at konkretisere projektaktiviteter. Resultatet af arbejdet er blevet udmøntet på forskellig vis og afspejler også den forskellighed, der gælder for indsatsområderne.

Trivsel
De igangværende aktiviteter kan opdeles i tre områder og dækker som omtalt overfor både det kommunale og regionale område.

a)     Aftalebestemt opfølgning:
På det regionale område afholdes i efteråret 2009 en konference for regionernes Hoved MED som opfølgning på aftalen om trivsel og sundhed. Der vil også blive gennemført en undersøgelse af sundhedsordninger. Vejledning i tilknytning til aftalen vil komme til at bestå af fire pjecer, hvoraf pjecerne om trivsel og om vold, mobning og chikane netop er udsendt til KTO's medlemsorganisationer. De resterende to pjecer omhandler sundhedsfremme og sygefravær, og udgives efteråret 2009.

På det kommunale område er følgende initiativer under forberedelse som opfølgning på aftalen:

 • Evaluering af MED's opfølgning på aftalen
 • Undersøgelse af sundhedsordninger
 • Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed
 • Vejledning om vold, mobning og chikane

b)     Projektaktiviteter:
Det fælles budskab "Vi skal have trivsel og sundhed i top i kommunerne" bliver rammesættende for indsats- områdets projekter og aktiviteter på det kommunale område, og styrende for kommunikationsindsatsen.

Der er endnu ikke besluttet konkrete projekter, men der er valgt fire fokusområder som kan give anledning til igangsætning af nye initiativer, og det er:

 • Vidensdeling - elektronisk stafet
 • Ledelse - forventningsafstemning og trivsel
 • Rejsehold - formidling af konkrete erfaringer
 • Kommuneprojekter - konkrete projekter

c)     Opfølgning på trepartsaftalen:
Som led i 3-partsaftalerne fra sommeren 2007 blev der aftalt iværksat en kampagne, der skal sætte fokus på værdien af at føre en aktiv sygefraværspolitik mv. på det offentlige arbejdsmarked. Der er i samarbejde mellem Personalestyrelsen, KL, RLTN, CFU, Sundhedskartellet og KTO udarbejdet kampagnemateriale, som består af tre elementer: En pjece, et kampagnesite (www.rasksnak.dk) og andre synliggørende initiativer. Medlemsorganisationerne er orienteret nærmere herom i brev af 30. Marts 2009.

Tilsvarende er der også som opfølgning på 3-partsaftalen igangsat et samarbejde mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked om udvikling af et værktøj til trivselsmåling. Værktøjet er lagt op på hjemmesiden umiddelbart inden sommerferien 2009, så det er muligt at orientere sig om indholdet i bruttospørgeskemaet, med henblik på tilrettelæggelse af undersøgelse i eftersommeren 2009. Standardskema og mulighed for benchmark, hjælpeskemaer m.v., vil dog først være klar til brug efteråret 2009.

Rekruttering
Styregruppen vedrørende rekruttering har pt. besluttet at igangsætte 3 projekter med følgende foreløbige arbejdstitler:

 • "Konkurrence for unge" - Formålet er at udbrede kendskab til, hvad job i den kommunale sektor rummer. Både i forhold til bredden i jobudbuddet og dybden og kvaliteten af job i kommunerne. Det sker ved at igangsætte en konkurrence, hvor unge mellem 13 år og 19 år, hvor de unge producerer film om deres syn/opfattelse mv. af job i kommunerne. Der er præmier og et dommerpanel knyttet til konkurrencen. Internettet vil være det altovervejende markedsføringssted.
 • "Karriereskift" - Projektet handler om mulighederne for at skifte fra den private sektor til den kommunale sektor samt om at skifte karriere indenfor den kommunale sektor.
 • "Det, der virker" - projektet har til formål at samle de gode historier og metoder til rekruttering, som allerede findes i kommunerne.

Medindflydelse på eget arbejde
På baggrund af det hidtidige arbejde er det lykkes at lande på tre nye projektideer med meget foreløbige arbejdstitler. Det omhandler:

 • "Sæt de skjulte ressourcer fri" - er en projektide hvor tanken er at udvikle et dialogværktøj, der kan bidrage til at leder og medarbejder i fællesskab og gennem dialog skaber klarhed om, hvad kerneopgaverne består i for derigennem at øge medindflydelsen.
 • "Succes med medindflydelse" - handler i udgangspunktet om at kortlægge og formidle erfaringer med at give medindflydelse på eget arbejde. Efterfølgende er det hensigten at udvikle et værktøj, der kan støtte medarbejderne i at forvalte øget medindflydelse i arbejdet, således at de positive gevinster ved større indflydelse kan håndteres.
 • "Fri fordeling af arbejdsopgaver" - som har til formål at belyse hvordan fri fordeling af arbejdsopgaver- ne påvirker medarbejdernes arbejdsglæde, engagement og kvalitet i opgaveløsningen.  

De valgte projektideer afspejler, at der er behov for en nærmere afsøgning af, hvordan der kan arbejdes med indsatsområdet og hvad der i det hele taget kan forbindes med medindflydelse på eget arbejde. Det er også blevet klart i processen med at fastlægge ideerne, at medindflydelse er meget afhængig af den sammenhæng det udfoldes i, da graden af og behov for medindflydelse lader til at følge forskelligheden i vilkårene for medarbejdernes opgaveløsning.

Det er samtidig formodningen, at der givetvis er mange eksisterende og (gode) erfaringer at trække på. De skal blot findes. Derfor er et fællestræk for de fleste nye projekter også at komme tæt på den kommunale praksis, før der sker udvikling af eventuelle nye tiltag og redskaber til at fremme medindflydelse på eget arbejde.

Synlighed i arbejdet med indsatsområderne

a)     Målrettet arbejde med formidling
For at skabe en større gennemslagskraft af formidlingen af de produkter og resultater de enkelte indsatsområder kan præstere, blev der ved OK-08 sammen med KL prioriteret at afsætte midler til den formidlingsmæssige indsats. Det betyder i praksis, at alle nye personalepolitiske projekter tilbydes professionel formidlingsrådgivning til at udarbejde formidlingsstrategier, så der målrettet skabes større gennemslagskraft og synlighed ved de resultater der kommer ud af projektindsatsen. For uddybning henvises til medlemsorganisationsudsendelse dateret den 13. august 2009.

b)     Tværgående formidling
Det er blevet besluttet at gennemføre et tværgående formidlingsinitiativ som favner alle tre indsatsområder under ét. Det sker ved, at der iværksættes et journalistisk projekt, som skal tydeliggøre, at parterne i fællesskab ønsker at arbejde for at skabe trivsel og sundhed i kommunerne, at (med)indflydelse på eget arbejde har stor betydning for fastholdelse, kvalitet og trivsel i arbejdet, herunder at forbedre muligheden for at rekruttere arbejdskraft. Målgruppen for dette projekt er primært meningsdannere inden for det personalepolitiske område.

c)     Personalepolitisk messe og temadrøftelser
Det Personalepolitiske Forum har valgt at gøre indsatsområderne til tre af de fem hovedtemaer på den personalepolitiske messe den 12. januar 2010 under titlen "Grib hverdagen". Derfor arbejder styregrupperne for de tre indsatsområder indgående på at levere ind-hold på forskellig vis til messen, hvilket også gælder i forhold til at arrangere tre temadrøftelser, som Personalepolitisk Forum har besluttet at afholde i OK-perioden. Èn for hvert indsatsområde.

I tilfælde af spørgsmål til status for arbejdet med indsatsområderne, kan de rettes til Henrik Vittrup på 3347 0614, eller på mail hv@kto.dk

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Vittrup