Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 2. kvt. 2008-2009

7. september 2009

Organisationsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1898.6
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
7. september 2009

Vedr.: Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 2. kvt. 2008-2009

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) offentliggjorde d. 1. september 2009 deres lønudviklingstal for perioden 2. kvt. 2008-2009. FLD har i deres nyhedsbrev, jf. bilag 1, denne gang valgt udelukkende at beskrive lønudviklingen for de faggrupper, som ikke strejkede i maj 2008.

I dette brev tages der som sædvanlig udgangspunkt i den opgjorte lønudvikling for alle ansatte, d.v.s. incl. de strejkende grupper. Der vil derfor ikke være overensstemmelse mellem den anførte lønudvikling i dette brev og i FLD's nyhedsbrev. Beskrivelsen nedenfor baserer sig på egne kørsler på FLD's rapportgenerator LOPAKS, som kan findes på FLD's hjemmeside www.fldnet.dk.

Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn for alle ansatte i regioner og kommuner (inkl. strejkende grupper) kan opgøres til 7,9 %, jf. bilag 2. Det aktuelle lønudviklingstal inkl. korrektion for konflikt og faktisk udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 afspejler, at den opgjorte lønudvikling stort set svarer til den udvikling (ca. 7,8 %), som blev aftalt ved OK-08.

Opmærksomheden henledes på at der pr. 1. april 2009 er indgået en række organisationsaftaler, som har afstedkommet at personalekategoristrukturen er blevet ændret. Eksempelvis er der indgået en overens- komst for pædagogisk uddannede ledere. FLD har derfor trukket de pædagogisk uddannede ledere ud af de hidtidige personalekategorier og oprettet en selvstændig 3 cifret personalekategori. Disse strukturændringer har selvfølgelig betydning, når der analyseres på lønudviklingen for udvalgte grupper over tid.

Nedenfor redegøres der for FLD's løntal i LOPAKS for perioden 2. kvartal 2008-2009.

Lønudviklingen i regioner og kommuner
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 2. kvartal 2008 - 2009 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) for regioner og kommuner som helhed 7,9 %. Årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" (nettolønnen) var 7,4 %, jf. bilag 2.

Hvis lønudviklingen alene opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, er den gen- nemsnitlige årsstigningstakt i "lønnen i alt" på 8,9 % og "løn excl. genetillæg og pension" ligeledes 8,1 %. Når lønudviklingen opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, fjernes de struktu- relle ændringer i regionerne og kommunerne som helhed. Det vil sige, at ændringerne i personalesammen- sætningen ikke påvirker lønudviklingen.

Et overblik over lønudviklingen i den kommunale og regionale sektor, samt i hhv. den kommunale og den regionale sektor, 2. kvt. 2008-2009, kan ses her.

Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område fremgår af bilag 3 og 4.

Lønudviklingen i regioner og kommuner for udvalgte stillingsgrupper 
Rækken af stillingsgrupper er revideret som følge af opdelingen af den kommunale og regionale sektor i to forhandlingsområder, samt den ændrede struktur i personalekategori-systemet som følge af de nye overenskomster pr. 1. april 2009. For en stor andel af de største faggrupper i kommuner og regioner vil de opgjorte lønudviklingstal være påvirkede af konflikten. Som følge heraf er der i dette brev ikke udarbejdet det sædvanlige bilag 5 med angivelse af lønudviklingen for udvalgte stillingsgrupper.

For oplysninger vedrørende stillingsgrupper i øvrigt henvises til FLD's hjemmeside  "www.fldnet.dk/statistik/lpx".

Reststigningen
Forskellen mellem aftaleresultatet og lønudviklingen kaldes også reststigningen. Årsstigningstakten i KTO's aftaleresultat for hele den kommunale og regionale sektor ved OK-08 kan, hvis der tages højde for bl.a. resultaterne af den efterfølgende konflikt og udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008, beregnes til 7,8 %.  Sammenholdes det med det af FLD offentliggjorte løntal (incl. konfliktende grupper) på 7,9 % kan reststigningen beregnes til at være positiv (0,1 %).

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen