KL’s information til kommunerne om fravær i forbindelse med influenza A

23. september 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1978.4
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
23. september 2009
 

Vedr.: KL's information til kommunerne om fravær i forbindelse med influenza A

KL har den 9. september 2009 offentliggjort vedlagte  information til kommunerne om fravær i forbindelse med influenza A på deres hjemmeside.

Som en helt generel bemærkning til KL's informationsskrivelse, finder KTO at informationsskrivelsen grundlæggende mangler en henvisning til, at arbejdsgiveren og den ansatte i dialog om sygdom og sygefravær er underlagt helbredsoplysningslovens beskyttelsesregler.

Som en yderligere helt generel bemærkning, finder KTO på baggrund af KL's informationsskrivelse anledning til at påpege, at lønmodtager og arbejdsgiver efter KTO's opfattelse har en fælles interesse i at håndtere situationer omkring influenza A på en sådan måde, at der skabes størst mulig tryghed på arbejdspladsen, blandt kolleger og blandt evt. klienter/brugere mv. KTO finder, at KL generelt med skrivelsen pålægger de ansatte, som går i dialog med deres arbejdsgiver, risikoen i form af manglende løn ved fravær i de situationer, som kan opstå i forbindelse med influenza A.

Herudover har KTO enkelte mere konkrete bemærkninger, som anføres nedenfor.

KL's information til kommunerne om fravær i forbindelse med influenza A vil på et møde ultimo oktober 2009 blive gjort til genstand for drøftelse i KTO's juridisk gruppe med henblik på, om juridisk gruppe udover det nedenfor anførte, kan supplere med yderligere bemærkninger til brug for medlemsorganisationernes rådgivning. Medlemsorganisationerne vil i givet fald blive orienteret herom.

Helbredsoplysningsloven 

En arbejdsgivers adgang til at anmode om helbredsoplysninger er reguleret af helbredsoplysningslovens § 2.

Beskæftigelsesministeriet har på deres hjemmeside www.bm.dk en "Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom".

På baggrund af bestemmelsen i helbredsoplysningslovens § 2, er der i vejledningen anført følgende: "Når en lønmodtager ringer og melder sig syg, følger det af helbredsoplysningsloven, at arbejdsgiver kun i ganske særlige situationer kan anmode om at få oplyst, hvad lønmodtageren fejler". Det følger af loven, at lønmodtageren, i forbindelse med en sygemelding tilsvarende ikke har pligt til at oplyse, hvad vedkommende fejler.

En medarbejder med symptomer på influenza A

KL anfører i deres informationsskrivelse under punkt tre følgende: "Er der tale om en medarbejder, som tror at han/hun har symptomer på influenza A og derfor forebyggende ønsker at blive hjemme, er der som udgangspunkt tale om en situation, hvor der ikke er lovligt forfald, og dermed heller ikke krav på løn. Den pågældende skal i en sådan situation kontakte arbejdsgiveren, der så må tage stilling til, om man skal pålægge medarbejderen at blive hjemme fx hvis der er risiko for at smitte klienter i risikogruppen. Hvis arbejdsgiveren pålægger medarbejderen at blive hjemme, er medarbejderen berettiget til løn - som ved en egentlig tjenestefritagelse - hvorimod arbejdsgiveren ikke er berettiget til dagpengerefusion".

Hertil bemærkes, at symptomer på influenza A, fx hovedpine, feber eller svimmelhed kan karakteriseres som sygdom, der kan begrunde, at fravær fra arbejdet må betragtes som lovligt forfald i henhold til funktionærlovens § 5. Det vil indebære, at den ansatte, der sygemelder sig som følge af, at vedkommende fx har hovedpine, feber eller svimmelhed, har lovligt forfald, og dermed også krav på løn.

Hvis arbejdsgiveren af hensyn til arbejdspladsen giver den ansatte et pålæg om at blive hjemme, med deraf følgende ret til løn, bør lønmodtageren sikre sig dokumentation for arbejdsgiverens beslutning.

En medarbejder som er under mistanke for at være smittet med influenza A

KL skriver i deres informationsskrivelse under punkt to, at "En medarbejder, der er under mistanke for at være smittet med influenza A, kan vælge at følge en evt. konkret henstilling fra lægen om at blive hjemme. Hvis medarbejderen følger denne henstilling, skal medarbejderen kontakte sin arbejdsgiver herom. Den pågældende er imidlertid ikke syg i ansættelsesretlig sammenhæng. Der vil derfor ikke være ret til løn(eller evt. dagpenge) under fraværet…".

Hvis arbejdsgiveren af hensyn til arbejdspladsen giver den ansatte et pålæg om at blive hjemme, med deraf følgende ret til løn, bør lønmodtageren sikre sig dokumentation for arbejdsgiverens beslutning.

Lokal drøftelse af principper

KTO er bekendt med, at der allerede i nogle MED/SU har været gennemført drøftelser om spørgsmålet om forebyggende fravær. KTO finder det overordentlig hensigtsmæssigt, at der lokalt træffes tværgående beslutning om håndtering af lønmodtagere, der har grund til at frygte sig smittet med influenza A, bl.a. således at sammenlignelige tilfælde bliver håndteret ens i den enkelte kommune. KTO skal således opfordre til, at sådanne drøftelser gennemføres lokalt med henblik på at skabe klarhed og tryghed.

Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge (nr. 1515 af 13. december 2007)

KTO skal endvidere henlede opmærksomheden på, at KL tilsyneladende har overset eksistensen af ovenstående bekendtgørelse. I medfør af denne bekendtgørelse kan embedslægen give en ansat pålæg om at udeblive, samt lukke en institution.

Efter KTO's opfattelse er arbejdsgiveren i begge situationer nærmest til at bære risikoen, hvorfor lønmodtageren i begge situationer vil være berettiget til løn under fraværet.

---------- o ----------

Nærværende brev er sendt til KL til orientering. KTO har i vedlagte fremsendelsesbrev til KL særligt henledt KL's opmærksomhed på eksistensen af bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, ligesom der er taget et generelt forbehold af KTO og KTO's medlemsorganisationer for at forfølge sager, som udspringer af håndteringen af fravær i forbindelse med influenza A.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen