Forhåndsbestilling af vejledning til trivselsaftalen - sundhedsfremme

13. oktober 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1948.39
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
13. oktober 2009
 

Vedr.: Forhåndsbestilling af vejledning til trivselsaftalen - sundhedsfremme

Ved OK-08 indgik KTO og RLTN en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Parterne var desuden enige om at udarbejde en vejledning til såvel aftalen som indsatsen mod vold, mobning og chikane.

KTO og RLTN er enige om, at vejledningen til aftalen om trivsel og sundhed består af fire pjecer opdelt på følgende temaområder: 1) Trivsel, 2) Vold, mobning og chikane, 3) Sundhedsfremme og 4) Sygefravær. Pjecerne vil få en ensartet form og udseende, således at det er synligt, at pjecerne samlet set udgør vejledningen til aftalen. Hver pjece vil have et omfang af ca. 10-20 sider. Pjecerne om trivsel og om indsatsen mod vold, mobning og chikane er tidligere udsendt.

Pjecen om sundhedsfremme er nu færdiggjort. Udkast til pjecen vedlægges til orientering, idet pjecen med mindre tekniske tilpasninger mv. nu sendes til layout og tryk. 

Pjecen vil blive udsendt til organisationerne, regionerne samt til HovedMed i hver region.

Pjecen har fokus på sundhedsfremme, forståelsen heraf samt forslag til overvejelser og spørgsmål, som kan drøftes i MED i regionerne.

Pjecen er gratis og vil blive optrykt i ca. 10.000 eksemplarer. Organisationerne har samlet set mulighed for at forhåndsbestille op til i alt ca. 5.000 eksemplarer af pjecen. Pjecerne vil desuden være tilgængelige via bl.a. www.personaleweb.dk og KTO's hjemmeside.

Organisationer der ønsker at forhåndsbestille vejledningerne bedes udfylde vedlagte bestillingskupon og returnere den til sekretariatet senest fredag den 23. oktober 2009 kl. 12.00, att.: Ulla Risom Clausager eller pr. e-mail: forhaandsbestilling@kto.dk

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld