Dom fra EF-domstolen om ret til erstatningsferie i tilfælde af sygdom

21. oktober 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1690.10
HEB
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
21. oktober 2009
 

Vedr.: Dom fra EF-domstolen om ret til erstatningsferie i tilfælde af sygdom

I vedlagte dom fra 10. september 2009 i sag C-277/08 har EF-Domstolen fastslået, at arbejdsdirektivets art. 7 om ret til "årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed", indebærer, at en lønmodtager har krav på erstatningsferie, hvis pågældende er sygemeldt under sin planlagte ferie.

Af dommen fremgår, at "artikel 7, stk. 1, i direktiv 2003/88 skal fortolkes således, at den er til hinder for nationale bestemmelser eller kollektive overenskomster, hvorefter en arbejdstager, der er sygemeldt under sin årlige ferie som fastsat i ferieplanen for den virksomhed, hvor han er ansat, ikke har ret til efter raskmelding at afholde sin årlige ferie på et andet tidspunkt end oprindeligt fastsat, eventuelt uden for den omhandlede referenceperiode" (præmis 26).

Sagen handlede om en spansk chauffør, der blev syg før feriens begyndelse. Imidlertid skelner Domstolen ikke i sin besvarelse, om der er forskel på sygdom opstået før eller under ferien, idet Domstolen besvarer spørgsmålet med baggrund i "en arbejdstager, der er sygemeldt under sin årlige ferie" (præmis 17). Spørgsmålet om sygdom opstået under selve ferien er p.t. uafklaret.

I forhold til sygdom opstået under ferien skal opmærksomheden særligt henledes på, at de nuværende bestemmelser i ferieaftalernes § 22 allerede giver mulighed for, at ferien helt eller delvist kan suspenderes, hvis arbejdsgiveren skønner, at særlige omstændigheder taler herfor.

Det kan i øvrigt konstateres, at Beskæftigelsesministeriet i lovprogram 2009/2010 har bebudet en ændring af ferieloven (februar 2010). Der er tale om moderniseringer, forenklinger og justeringer af loven på baggrund af blandt andet retsudviklingen, herunder afgørelser fra EF-Domstolen. KTO vil følge med i ministeriets arbejde med en ændring af ferieloven.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henning Bickham