Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 3. kvt. 2008-2009

3. november 2009

Organisationsudsendelse

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1983.2
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
3. november 2009
 

Vedr.: Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 3. kvt. 2008-2009

 

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har d.d. offentliggjort deres data for perioden 3. kvt. 2008-2009, jf. FLD's nyhedsbrev (bilag 1983.3).

Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn for alle ansatte i regioner og kommuner er opgjort til 5,6 %, jf. bilag 2. Det aktuelle lønudviklingstal afspejler:

  • at der har været en stor stigning i genetillæggene.
  • at reststigningen kan beregnes til at være positiv (ca. 0,6 %).
  • at reallønsudviklingen i perioden 3. kvt. 2008 - 2009 var meget positiv, idet forbrugerprisudviklingen i samme periode var 1,1 %.

Danmarks Statistik forventes at offentliggøre deres løntal for den kommunale og regionale sektor den 12. november 2009.

Nedenfor redegøres der yderligere for FLD's løntal i LOPAKS for perioden 3. kvartal 2008-2009.

Lønudviklingen i regioner og kommuner
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 3. kvartal 2008 - 2009 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) for regioner og kommuner som helhed 5,6 %. Årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" (nettolønnen) var 5,2 %, jf. bilag 2.

Hvis lønudviklingen alene opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, er den gennemsnitlige årsstigningstakt i "lønnen i alt" på 6,8 % og "løn excl. genetillæg og pension" ligeledes 6,2 %. Når lønudviklingen opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, fjernes de strukturelle ændringer i regionerne og kommunerne som helhed. Det vil sige, at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker lønudviklingen.

Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område fremgår af bilag 3 og 4. Det fremgår bl.a. at udviklingen i lønnen i alt har været en del større end udviklingen i løn excl. genetillæg og pension, hvilket primært må tilskrives den opgjorte udvikling i genetillæggene.

Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor i alt, samt i hhv. den kommunale og den regionale sektor, 3. kvt. 2008-2009

  KL RLTN KL og RLTN i alt
  Løn ialt Løn excl. genetillæg og pension Løn ialt Løn excl. genetillæg og pension Løn ialt Løn excl. genetillæg og pension
Alle 5,6 % 5,2 % 5,0 % 5,1 % 5,6 % 5,2 %
Ident. pers. i ident. still. i samme kommune/region 7,0 % 6,2 % 6,4 % 6,1 % 6,8 % 6,2 %

 

Lønudviklingen i regioner og kommuner for udvalgte stillingskategorier
Rækken af stillingskategorier er revideret som følge af den ændrede struktur i personalekategorisystemet som følge af de nye overenskomster pr. 1. april 2009. De udvalgte stillingskategorier repræsenterer de største grupper i hhv. den samlede sektor, i den kommunale sektor og den regionale sektor.

De fremgår af bilag 5 at den opgjorte store stigning i genetillæg slår stærkt igennem for de grupper, hvor genetillæg typisk spiller en stor rolle.

For oplysninger vedrørende stillingskategorier i øvrigt henvises til FLD's hjemmeside "www.fldnet.dk/statistik/lpx".

Reallønnen
Den af FLD opgjorte lønudvikling i 3. kvartal 2008 - 2009 på 5,6 % er 4,5 %-point større end den opgjorte forbrugerprisudvikling på 1,1 %. Det betyder, at der i denne periode er en meget positiv reallønsudvikling.

Reststigningen
Forskellen mellem aftaleresultatet og lønudviklingen kaldes også reststigningen. Årsstigningstakten i KTO's aftaleresultat for hele den kommunale og regionale sektor ved OK-08 kan, hvis der tages højde for bl.a. resultaterne af den efterfølgende konflikt og udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008, beregnes til ca. 5,0 %.  Sammenholdes det med det af FLD offentliggjorte løntal på 5,6 % kan reststigningen beregnes til at være positiv (0,6 %).

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen