Personalepolitisk undersøgelse 2009

15. januar 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1605.42
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
15. januar 2010
 

Vedr.: Personalepolitisk undersøgelse 2009

I lighed med tidligere afholdte personalepolitiske messer, har Det Personalepolitiske Forum (DPF) også denne gang valgt at få gennemført en personalepolitisk undersøgelse. Formålet med undersøgelsen har været at få en status for, hvordan de ansatte i kommuner og regioner oplever de personalepolitiske forhold anno 2009.

Det kan generelt fremhæves fra undersøgelsen, at de ansatte i kommuner og regioner er meget tilfredse med deres jobsituation og trives i arbejdet. Den faglige identitet har stor betydning for opgaveløsningen, og motivationen i arbejdet afhænger af samarbejdet med kollegaerne.

Inden analysernes offentliggørelse har talmaterialet fra undersøgelsen været anvendt i det pressestrategiske arbejde med at skabe opmærksomhed omkring messen. Det er lykkedes at opnå stor pressedækning og omtale af kommuner og regioner som attraktive arbejdspladser.

Det har af forskellige årsager ikke været muligt at få analyserne fra AKF før messens afholdelse.

Personalepolitisk undersøgelse 2009
Til at gennemføre den personalepolitiske undersøgelse blev der indledt et samarbejde med AKF (Anvendt KommunalForskning) efter sommeren 2009. Det gav et kort aftræk i forhold til at anvende resultatet af undersøgelsen i det pressestrategiske arbejde før, under og efter messens afholdelse. Der var mellem parterne enighed om at vælge en positiv tilgang i pressearbejdet for at støtte det overordnede budskab i pressestrategien om de kommunale og regionale arbejdspladser som attraktive.

Den personalepolitiske undersøgelse afrapporteres med tre delanalyser fra AKF:

  • "Et aktuelt billede af den personalepolitiske situation i kommuner og regioner",
  • "Værdier og motivation blandt ansatte på kommunale og regionale arbejdspladser" og
  • "Hvad kan vi lære af de attraktive offentlige arbejdspladser?"

De to førstnævnte analyser har AKF offentliggjort d.d. Den sidste analyse offentliggøres den 4. februar 2010. Når det sker, vil analysen blive udsendt til KTO's medlemsrganisationer.

AKF's analyser kan hentes i sin helhed fra eller på www.akf.dk, og er dermed ikke vedlagt.

Stor tilfredshed og trivsel blandt de ansatte i kommuner og regioner
Den første analyse viser helt overordnet, at jobtilfredsheden fortsat ligger på et højt niveau, og at dette ikke har forandret sig siden 2006, hvor en tilsvarende undersøgelse blev gennemført. Der udtrykkes størst tilfredshed med samarbejdet med kollegaerne, og lige efter følger bl.a. tryghed i ansættelsen, indflydelse på eget arbejde m.fl.

Den ledelsesmæssige indsats er også blevet vurderet, og her viser undersøgelsen, at 8 ud af 10 ansatte udtrykker stor tilfredshed med forholdet til nærmeste ledere. De ansatte udtrykker størst tilfredshed med nærmest leders faglige dygtighed, mens tilfredsheden stadig er beskeden i vurdering af lederens evne til at håndtere konflikter.

Den faglige identitet skaber mening og lyst til at arbejde
Faglighed i opgaveløsningen har stor betydning for hvilke værdier de ansatte foretrækker, og hvad der motiverer i det daglige arbejde. Værdierne" faglighed" og "effektivitet" vægtes højt af de ansatte, mens værdien "loyalt at følge lederens beslutninger" har laveste betydning.

Samarbejdet med kollegaerne har stor betydning for motivation i arbejdet. Tilfredse brugere og anerkendelse fra nærmeste leder er to andre forhold med stor betydning for motivationen.

Lidt om metoden for undersøgelsen
I tilrettelæggelsen af den internetbaserede spørgeskemaundersøgelse var der enighed om, at det ville være interessant at kunne foretage sammenligning med en tilsvarende personalepolitisk undersøgelse, der blev gennemført i 2006. Visse dele af spørgeskemaet fra 2006 er derfor gentaget med undersøgelsen i 2009, hvilket har givet mulighed for at se om der er sket væsentlige ændringer siden fx strukturreformen trådte i kraft ved årsskiftet til 2007.

Vurdering af undersøgelsens holdbarhed viser, at de unge og SOSU-medarbejdere har været underrepræsenteret i forhold til deres forholdsmæssige andel af de ansatte i kommuner og regioner. Disse to grupper har været mere skeptiske end de øvrige grupper, og derfor er den generelle tilfredshed, som undersøgelsen giver udtryk for, lidt overvurderet. En lignende problemstilling gjaldt for undersøgelsen i 2006.

Såfremt der er spørgsmål til analyserne kan der rettes henvendelse til Henrik Vittrup, hv@kto.dk eller på telefon 3347-0614.

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse

Henrik Vittrup