Personalepolitisk undersøgelse 2009 – 3. delanalyse

4. februar 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1605.66
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
4. februar 2010
 

Vedr.: Personalepolitisk undersøgelse 2009 - 3. delanalyse

Som det blev omtalt i medlemsorganisationsudsendelsen den 15. januar 2010 følger hermed den sidste af tre delanalyser, som AKF har udarbejdet for Det Personalepolitiske Forum. Analysen er også del af den personalepolitiske undersøgelse, der er gennemført som led i tilrettelæggelsen af den personalepolitiske messe, der blev afholdt 12. januar 2010.

Hvad gør ansættelse i kommuner og regioner attraktiv?
Den sidste analyse om "attraktive arbejdspladser i kommuner og regioner" har sat fokus på, hvad der kendetegner attraktive arbejdspladser med hensyn til arbejds- og personaleforhold. Gennem en række interview med seks faggrupper, har det været muligt at belyse, hvad der motiverer til at forblive ansat i kommuner og regioner.

Analysen viser, at den attraktive arbejdsplads er kendetegnet ved et velfungerende psykisk arbejdsmiljø, og når samarbejdsrelationerne er gode, konfliktniveauet lavt og personaleomsætningen er lav, giver det mening at forblive i offentlig ansættelse. Det hænger godt sammen med, at de ansattes vurdering af vigtigheden ved et godt psykiske arbejdsmiljø næsten kan modsvares af et tilsvarende højt tilfredshedsniveau.

Organiseringens betydning for arbejdsmiljøet belyses også. Er arbejdet organiseret og tilrettelagt på en hensigtsmæssige måde kan der godt holdes et højt arbejdstempo uden, at det medfører stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Forholdet til nærmeste leder vurderes også til at være vigtig som fastholdelsesfaktor. 9 ud af 10 medarbejdere er tilfredse med deres forhold til nærmeste leder.

Gode udviklingsmuligheder opfattes af de ansatte som et attraktivt element i ansættelsen, og muligheden for udvikling lader til at være til stede. De ansattes ønske om udvikling udspringer af muligheden for nye faglige udfordringer og variation i arbejdet. Næsten alle ansatte anser afveksling i arbejdet som vigtig, og det udtrykkes der samtidig tilfredshed med er tilfældet.

En lang række andre tværgående og fagspecifikke resultater kan udledes af analysen, som kan hentes i sin helhed på eller på www.akf.dk, og er dermed ikke vedlagt. 

Lidt om metoden
De to første analyser er udarbejdet på grundlag af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, mens analysen om attraktive arbejdspladser primært har taget afsæt i en række kvalitative interviews fordelt på seks faggrupper. De udvalgte til interviewene ansatte med mere end tre års ansættelse på samme arbejdsplads. Fra spørgeskemaundersøgelsen har analysen inddraget spørgsmålet om, hvorvidt de ansatte har overvejet et jobskifte eller ej for at opnå et bredere billede af de forhold der gør det attraktivt med ansættelse i kommuner og regioner.

Såfremt der er spørgsmål til analyserne kan der rettes henvendelse til Henrik Vittrup, hv@kto.dk eller på telefon 3347-0614.

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse

Henrik Vittrup