Bestilling af vejledning til trivselsaftalen angående bestemmelser om sygefravær

8. april 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1953.68
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
8. april 2010

Vedr.: Bestilling af vejledning til trivselsaftalen angående bestemmelser om sygefravær

Ved OK-08 indgik KTO og RLTN en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Parterne var desuden enige om at udarbejde en vejledning til såvel aftalen som indsatsen mod vold, mobning og chikane.

KTO og RLTN er enige om, at vejledningen til aftalen om trivsel og sundhed består af fire pjecer opdelt på følgende temaområder: 1) Trivsel, 2) Vold, mobning og chikane, 3) Sundhedsfremme og 4) Sygefravær. Pjecerne vil få en ensartet form og udseende, således at det er synligt, at pjecerne samlet set udgør vejledningen til aftalen. Hver pjece har et omfang af ca. 10-20 sider. Pjecerne om trivsel, sundhedsfremme og om indsatsen mod vold, mobning og chikane er tidligere udsendt.

Den sidste pjece vedrørende sygefravær er nu færdiggjort. Udkast til pjecen vedlægges til orientering, idet pjecen med mindre tekniske tilpasninger mv. nu sendes til layout og tryk. 

Pjecen vil blive udsendt til organisationerne, regionerne samt til HovedMed i hver region.

I pjecen er der sat fokus på bestemmelserne om sygefravær i aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. I pjecen gives der hjælp til Med-udvalgene til at udarbejde retningslinjer for:

  • Den årlige fremlæggelse af statistik over sygefraværet på den enkelte institution, samt om opfølgning på sygefravær.
  • Samtaler om sygefravær.

Efter at aftale om trivsel og sundhed blev indgået, er sygedagpengeloven ændret. Arbejdsgiveren skal nu senest fire uger efter første sygedag indkalde en sygemeldt medarbejder til en samtale om, hvordan og hvornår den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet. I pjecen er derfor også gjort rede for sammenhængen mellem reglerne i sygedagpengeloven og i aftalen om trivsel og sundhed.

Pjecen er gratis og vil blive optrykt i ca. 10.000 eksemplarer. Organisationerne har samlet set mulighed for at bestille op til i alt ca. 5.000 eksemplarer af pjecen. Pjecerne vil desuden være tilgængelige via bl.a. www.personaleweb.dk og KTO's hjemmeside.

Det er ikke muligt at efterbestille pjecen.

Organisationer der ønsker at bestille pjecen bedes udfylde vedlagte bestillingskupon og returnere den til sekretariatet senest onsdag den 21. april 2009 kl. 12.00, att.: Ulla Risom Clausager eller pr. e-mail: forhaandsbestilling@kto.dk.  

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld