Trivselsmåling med ”Trivselmeter”

12. maj 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2147.29
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
12. maj 2010

Vedr.: Trivselsmåling med "Trivselmeter" 

 

I forlængelse af trepartsaftalen fra 2007 har KTO, CFU, Sundhedskartellet, KL, Danske Regioner og Personalestyrelsen udviklet et elektronisk værktøj, kaldet "Trivselmeter", til måling og benchmarking af trivsel. Værktøjet kan understøtte de trivselsmålinger, som KTO, KL og Danske Regioner ved OK 08 aftalte, skal gennemføres i kommuner og regioner mindst hvert tredje år, jævnfør "Aftale om trivsel og sundhed".

Formålet med dette brev er dels at informere om Trivselmeter og dels at præsentere KTO's, CFU's og Sundhedskartellets fælles anbefalinger vedrørende brug af Trivselmeter. Anbefalingerne præsenteres i det vedhæftede bilag og kan eventuelt bruges til organisationernes videreformidling til tillidsrepræsentanter og medlemmer af samarbejdsudvalgene.

Med værktøjet, der er frit tilgængeligt for alle offentlige arbejdspladser, kan man gennemføre en trivselsmåling via en spørgeskemaundersøgelse, udskrive rapporter og udarbejde handlingsplaner.

Siden årsskiftet 2009/2010 har det været muligt at foretage trivselsmålinger med værktøjet. Parterne har udarbejdet en samlet materialepakke om værktøjet, som nu ligger på parternes hjemmesider, og som også vil være tilgængelig på www.personaleweb.dk/trivselmeter.

Materialepakken indeholder følgende elementer som vedlægges, og som kort beskrives nedenfor:

  • Tjekguide til medlemmer af SU og MED om Trivselmeter
  • Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter
  • Tre vejledninger om hhv. Social kapital, Benchmark og Sammenhængsmodellen i Trivselmeter
  • Quickguide til trivselmeter
  • Standardspørgeskema 41 spørgsmål, fordelt på seks temaer, kaldet indsatsdimensioner og 3 temaer, kaldet resultatdimensioner
  • Bruttokatalog med 113 spørgsmål om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, fordelt på 18 temaer/dimensioner
  • Beskrivelser af dimensioner i standardspørgeskemaet og bruttokataloget

Mere herom kan læses i procesvejledningen

Guide og procesvejledning til Trivselmeter m.m.
Det fremgår af aftalen om trivsel og sundhed at MED skal aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på målingerne. Parterne har derfor udarbejdet "Tjekguide til medlemmer af SU og MED om Trivselmeter", som er en kort vejledning, der specifikt er målrettet SU og MED's anvendelse af Trivselmeter.

Der kan læses mere i "Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter" om værktøjet og de enkelte elementer i materialepakken, herunder de tre vejledninger om Social kapital, Benchmark og Sammenhængsmodellen i Trivselmeter. Procesvejledningen er især henvendt til tovholderen for trivselsmålingen, men som også med fordel kan læses af andre som skal beskæftige sig med trivselsmålinger.

I vejledningerne er der redegjort for de forskellige faser i en trivselsmåling med værktøjet: 1. Planlægning, 2. Måling, 3. Handlingsplan og 4. Gennemførelse, og Trivselmeter indeholder desuden også rapporter og hjælpeværktøjer til bearbejdning af målingerne, samt skabeloner til udarbejdelse af handlingsplaner til opfølgning på trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger (APV).

Desuden er der udarbejdet en såkaldt "Quickguide til Trivselmeter", som er en teknisk brugermanual til værktøjet, men som primært er af interesse for en meget begrænset målgruppe med særlige adgangsrettigheder til værktøjet.

Standardskemaet med de 41 spørgsmål giver et generelt billede af trivslen på arbejdspladsen og kan således bruges til gennemførelse af en trivselsmåling. Standardskemaet er imidlertid ikke tilstrækkeligt at bruge, hvis der også ønskes en kortlægning til en psykisk APV. Standardspørgeskemaet indeholder således ikke spørgsmål vedrørende fx følelsesmæssige krav eller spørgsmål i forhold til krænkende adfærd samt helbred og velbefindende. Disse emner vil normalt indgå i en psykisk APV.

Ifølge Arbejdstilsynet indeholder bruttokataloget spørgsmål vedrørende de væsentligste psykosociale risikofaktorer samt spørgsmål om forebyggelse af risikofaktorerne. Ved at supplere standardskemaet med spørgsmål fra bruttokataloget er det således muligt, at få de nødvendige spørgsmål til kortlægningen i en psykisk APV. Bruttokataloget indeholder imidlertid kun få spørgsmål i forhold til fx fysisk/kemisk arbejdsmiljø og indeklima mv. Hvis Trivselmeter også skal bruges til kortlægningen i en fysisk APV skal der suppleres med egne spørgsmål.

Der kan læses mere om temaerne/dimensionerne i standard- og bruttoskemaet i beskrivelser af dimensioner i standardspørgeskemaet og bruttokataloget.

Yderligere inspiration kan findes i Arbejdstilsynets og BrancheArbejdsmiljøRådenes (BAR'ernes) APV-tjeklister, eller den APV som allerede gennemføres i dag.

Budskaber fra KTO, CFU og SHK om brug af Trivselmeter
Som supplement til de fælles vejledninger mv. fra parterne har KTO, CFU og Sundhedskartellet i vedlagte bilag udarbejdet nogle centrale budskaber, herunder bl.a. om brugen af Trivselsmeter til såvel trivselsmålinger som den lovpligtige arbejdspladsvurdering, som medlemsorganisationerne kan bruge i forbindelse med deres formidling af information om værktøjet til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og medlemmer af MED/SU.

Hvor kan der hentes yderligere inspiration
I forlængelse af aftalen om trivsel og sundhed har Danske Regioner og KTO udarbejdet vejledningen "Trivsel i arbejdet",  som omtaler trivselsmålinger mere generelt, og bl.a. giver input til HovedMED om retningslinjer for trivselsmålinger. En tilsvarende vejledning mellem KL og KTO er under udarbejdelse og forventes snarligt udsendt til medlemsorganisationerne.

I regi af Parternes Uddannelses Fællesskab (PUF) er der udviklet en særlig uddannelsesdag om aftalen om trivsel og herunder trivselsmålinger. Det er også muligt at få PUF til at gennemføre et specielt skræddersyet modul om trivselsmålinger til MED/SU, ligesom der i nær fremtid vil blive udviklet et uddannelsesmodul om hvordan MED kan arbejde med at styrke den sociale kapital på arbejdspladserne. Se nærmere på www.puf.dk.

Branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet forskellige materialer om social kapital, se nærmere herom på http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/Social_kapital.aspx .

Videncenter for Arbejdsmiljø har også udarbejdet dialogværktøjer til opfølgning på trivselsmålinger som kan findes på

http://trivsel.arbejdsmiljoviden.dk/KomIgang/finddenrettemetode/dialogmetoder.aspx

Spørgsmål i forbindelse med dette brev og brugen af værktøjet kan rettes til chefkonsulent Henrik Carlsen, KTO, e-mail hc@kto.dk, tlf.: 3347 0617.

        

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Carlsen