Udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1.10.2010 og restafregning

16. juni 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2085.15
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
16. juni 2010

Vedr.: Udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1.10.2010 og restafregning

 

 

Danmarks Statistik har d.d. offentliggjort lønudviklingstallet for den private sektor 1. kvartal 2009 - 2010. Lønudviklingstallet indgår i beregningen af udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010, og på baggrund heraf kan restafregningen som følge af de indgåede protokollater om forventet negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010, beregnes.

Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010 kan beregnes til -1,47 %, hertil kommer korrektionen som følge af for meget udmøntet pr. 1. oktober 2009 på henholdsvis -0,08 % på KL-området og -0,07 % på RLTN-området. Reguleringsordningen udmønter således samlet set  -1,55 % på KL-området og  -1,54 % på RLTN-området.

Restafregningen ved OK-11 kan med udgangspunkt heri beregnes til -1,23 % på KL-området og ca. -1,24 % på RLTN-området. Når restafregningen er gennemført, svarer lønsatserne til det, som de ville have været, såfremt de ansatte var blevet sat ned i løn pr. 1.oktober 2010. Med protokollaterne fra december 2009 var der som bekendt enighed om at undgå dette.

Endelig udestår en afregning af et engangsbeløb, jf. protokollaterne. Det er aftalt, at parterne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 skal tage stilling til, hvordan merudgiften/tabet skal håndteres.

Neden for gennemgås beregningerne mere detaljeret.

 

Udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010
Danmarks Statistik har d.d. offentliggjort lønudviklingstallet for den private sektor 1. kvartal 2009 - 2010 til 2,6 %, jf. vedlagte (bilag 2085.16). På den baggrund kan udmøntningen pr. 1. oktober 2010 fra den aftalte reguleringsordning beregnes. 

I beregningen skal opgørelsen af de kommunale og regionale årsstigningstakter korrigeres for påvirkningen af 3-partsaftalens del om voksenelevløn. FLD har opgjort virkningen således:

             

Maj 2008 - maj 2009

0,10

August 2008 - august 2009

0,09

November 2008 - november 2009

0,06

Februar 2009 - februar 2010

0,05

 

Samlet set skal den kommunale og regionale lønudvikling korrigeres for en virkning på 0,08 %.

Reguleringsordningen er på baggrund heraf beregnet til at udmønte -1,47 %.

Hertil kommer korrektionen som følge af for meget udmøntet pr. 1. oktober 2009 på henholdsvis -0,08 pct. på KL-området og -0.07 pct. på RLTN-området. KTO's medlemsorganisationer blev i brev af den 18. og 19. marts 2010 orienteret om, at Danmarks Statistik (DS), i forbindelse med offentliggørelsen af deres lønudviklingstal for den kommunale og regionale sektor 4. kvartal 2008-2009, reviderede deres tidligere offentliggjorte tal for 1., 2. og 3. kvartal 2008-2009.

Revisionen fulgte af, at DS havde opdaget en systematisk fejl i den datamæssige behandling af løbende indbetalinger til lønmodtageres rate- og kapitalpensioner, der administreres af arbejdsgiverne. 

Løntallet for 1. kvartal 2008-2009 indgår som én af beregningsforudsætningerne i beregningen af udmøntningen for reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009. Reguleringsordningen udmøntede pr. 1. oktober 2009 0,48 % på det kommunale område og 0,47 % på det regionale område.

På baggrund af det opjusterede løntal for 1. kvartal 2008-2009 (fra 5,7 % til 6,0 %) kunne udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009 genberegnes til 0,40 % for såvel det kommunale som det regionale område. Der blev således udmøntet 0,08 %-point for meget på det kommunale område og 0,07 %-point for meget på det regionale område.

Det følger af noterne til aftalen om reguleringsordningen, at såfremt Danmarks Statistiks korrigerer deres statistikker, skal udmøntningen fra reguleringsordningen genberegnes og korrigeres i den nærmest følgende regulering. Det vil i den aktuelle situation sige, at det vil indgå i beregningen af restafregningen pr. 1. april 2011, som følge af de indgåede protokollater om forventet negativ udmøntning pr. 1. oktober 2010.

Reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010 udmønter på baggrund heraf samlet set - 1,55 % på KL-området og -1,54 % på RLTN-området.

 

Restafregningen ved OK-11
De kommunale og regionale parter indgik den 15. december 2009 protokollater om forventet negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010. Protokollaterne blev indgået med henblik på at undgå at medlemmerne den 1. oktober 2010 skulle sættes ned i løn. Protokollaterne indebærer at den forventede negative udmøntning deles i 2, en del som blev udmøntet pr. 1. april 2010 og resten som skal finansieres ved OK-11.

Den del, som skal finansieres ved OK-11 kan med udgangspunkt i den beregnede samlede værdi af udmøntningen fra reguleringsordningen 2010 (henholdsvis -1,55 % på KL-området og -1,54 % på RLTN-området) beregnes til -1,23 % på KL-området og ca. -1,24 % på RLTN-området.

Når restafregningen er gennemført, svarer lønsatserne til det, som de ville have været, såfremt de ansatte var blevet sat ned i løn pr. 1.oktober 2010. Med protokollaterne fra december 2009 var der som bekendt enighed om at undgå dette.

Endelig udestår en afregning af et engangsbeløb, jf. protokollaterne. Det er aftalt, at parterne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2011 skal tage stilling til, hvordan merudgiften/tabet skal håndteres.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen