OK-11 - Køreplansaftale med RLTN

1. juli 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2063.39
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
1. juli 2010

Vedr.: OK-11 - Køreplansaftale med RLTN

 

RLTN og KTO er blevet enige om vedlagte køreplansaftale for OK-11. Følgende bilag som indgår i aftalen mellem RLTN og KTO, vedlægges tillige: 

  • Oversigt over generelle temaer og generelle aftaler
  • Oversigt over generelle bestemmelser for tjenestemænd
  • Tidslinje vedrørende afvikling af forhandlingerne

For god ordens skyld skal det oplyses, at aftalen mellem RLTN og KTO formelt set skal behandles på møde i det Regionale Lønnings- og Takstnævn den 25. august 2010, hvorefter aftalen vil blive sendt til underskrift hos parterne. I forhold til udsendte aftale tages der endvidere forbehold for efterfølgende mindre rent tekniske redaktionelle ændringer, herunder af bilagene. Den underskrevne aftale med bilag vil blive udsendt, så snart den foreligger, og aftalen vil herefter være tilgængelig på KTO's hjemmeside (under emnet "OK-fornyelse" og OK-11).

Nedenfor knyttes en række bemærkninger til de enkelte kapitler i køreplansaftalen indgået mellem RLTN og KTO.

Kapitel 1 - tværgående forhandlinger
Givet den særlige forhandlingsmæssige situation på det regionale område udarbejdes der fire selvstændige køreplansaftaler på det regionale område. Der udarbejdes således en køreplanaftale mellem RLTN på den ene side og på den anden side med henholdsvis KTO, FOA, AC og Sundhedskartellet.

Udarbejdelsen af køreplansaftalerne er drøftet i fællesskab mellem parterne. Drøftelserne er udmøntet i et fælles kapitel 1 - en såkaldt præambel, som er indarbejdet i hver af de fire selvstændige køreplansaftaler.

Præamblen/kapitel 1 er et udtryk for en fælles vilje til mellem parterne at forhandle alle generelle aftaler og generelle temaer i fællesskab. Det er også i præamblen præciseret, at alle parter hver især, på et hvilket som helst tidspunkt, kan meddele, at man ikke ønsker at indgå i de tværgående forhandlinger af et generelt tema eller generel aftale.

Konsekvensen er, at det pågældende tema eller aftale forhandles selvstændigt af hver part for sig. For KTO's vedkommende i henhold til retningslinjerne i kapitel 2 og 3. Modellen er således ikke en "alt eller intet model", men en model, hvor den enkelte part kan træde ud af de tværgående forhandlinger af ét generelt tema eller aftale, men forblive i de tværgående forhandlinger af andre temaer/aftaler. Man kan dog ikke træde ud af forhandlingerne af enkelte dele i en aftale/tema. I så fald træder KTO/RLTN ud af de tværgående forhandlinger af alle dele af den pågældende aftale/tema.

Kapitel 2 og 3 - KTO forhandlinger og organisationsforhandlinger
I kapitel 2 og 3 præciseres, hvilke generelle temaer og generelle aftaler, der kan forhandles af henholdsvis KTO og organisationerne. Det følger af aftalen, at generelle temaer og generelle aftaler, som udgangspunkt forhandles efter kapitel 1. Desuden er præciseret, at RLTN og organisationerne forhandler ændringsforslag af speciel karakter til enkelte overenskomster og aftaler.

I er der givet en oversigt over generelle temaer og generelle aftaler med angivelse af, hvilket kapitel i køreplansaftalen, der forhandles efter. Der er ikke forlods aftalt placeret generelle aftaler på organisationernes borde, jf. bilag 1 dog nedenfor ad elementer i barselsaftalen og ferieaftalen. De i alt 9 generelle aftaler, der endnu ikke er placeret, vil blive aftalt placeret i perioden 4. oktober til den 15. oktober 2010. 

Det er desuden i aftalen præciseret, at generelle temaer og generelle aftaler, der forhandles efter kapitel 3 (det vil sige forhandles af organisationerne), samt andre tværgående forhandlingsoplæg, som forhandles af de enkelte organisationer, kan forhandles af en flerhed af KTO's medlemsorganisationer. KTO's medlemsorganisationer er i den forbindelse organisationer omfattet af forhandlingsaftalen på det regionale område.

Udgangspunktet for fordelingen af KTO-aftalerne er, at en aftale i sin helhed enten forhandles af KTO (kapitel 2) eller af organisationerne (kapitel 3). I begge situationer forhandles der efter kapitel 1, jf. ovenfor.

Dette udgangspunkt er fraveget for 2 aftalers vedkommende: Aftale om fravær af familiemæssige årsager og ferieaftalen.

Aftale om fravær af familiemæssige årsager
Aftale om fravær af familiemæssige årsager forhandles af KTO, idet krav om yderligere udvidet løndækning i dagpengeperioden kan forhandles af organisationerne, jf. note til bilag 1.  

Formuleringen indebærer, at en organisation fx kan rejse krav om at dagpengeperioden løndækkes. Såfremt KTO gennemfører et krav om fx løndækning af x antal dagpengeuger (evt. forbeholdt én af forældrene), vil organisationen, såfremt der er rejst krav herom, kunne løndække resten af dagpengeperioden.

Ferieaftalen
Ferieaftalen kan forhandles af KTO, idet størrelsen af særlig feriegodtgørelse kan forhandles ved organisationernes borde, jf. note til bilag 1

Kapitel 4 - forhandlingsprocedure
Såvel generelle krav som specielle krav udveksles den 22. november 2010.

Snarest efter kravsudvekslingen afholdes et tværgående møde mellem på den ene side RLTN og på den anden side KTO, FOA, AC og Sundhedskartellet, hvor parternes tilrettelæggelse af de videre tværgående forhandlinger drøftes.

Den 17. december 2010 indledes de tværgående forhandlinger.

Generelle aftaler/temaer, der ikke forhandles efter kapitel 1/præamblen kan tidligst påbegyndes den 17. december 2010 (relevant i de tilfælde, hvor man har benyttet sig af retten til at udtræde af de tværgående forhandlinger).

De tværgående forhandlinger, herunder forhandlingerne mellem RLTN og KTO, tilrettelægges så de afsluttes senest den 25. februar 2011.

Den 24. november 2010 kan forhandlinger af ændringsforslag af speciel karakter til de enkelte overenskomster indledes, og senest den 16. december 2010 skal der være afholdt et første forhandlingsmøde mellem RLTN og vedkommende KTO-organisation. Organisationsforhandlingerne afsluttes senest den 28. februar 2011.

Kapitel 5 - varsling og iværksættelse af konflikt
Det følger af aftalen, at parterne er enige om, at arbejdsstandsning kan varsles ved anbefalet skrivelse senest 4 uger før iværksættelse. Arbejdsstandsning kan iværksættes fra en hvilken som helst dato fra den 1. april 2011.

Det fremgår endelig, at eventuelle konfliktvarsler ikke bør fremsendes uden en forudgående drøftelse af årsagerne hertil mellem forhandlingsparterne.

Kapitel 6 - stillingtagen til forlig
Parterne er i lighed ved OK-08 enige om, at "Hvis parterne opnår forlig, kan udvekslede arbejdspapirer i forbindelse med forhandlingerne om forliget med tilhørende bilag ikke efterfølgende anvendes i voldgiftssager m.v. med mindre andet aftales."

Bestemmelsen "med mindre andet aftales" indebærer, at der senest samtidig med forligsindgåelsen skal tages stilling til de udvekslede arbejdspapirers status. I modsat fald anses de udvekslede arbejdspapirer for bortfaldet. 

Fælles forståelsespapir mellem RLTN og KTO om eventuelle overenskomstforhandlinger efter hovedaftalerne indgået mellem de enkelte organisationer og de respektive arbejdsgiverparter.
I tilknytning til drøftelserne mellem RLTN og KTO om køreplansaftalen for OK-11 er parterne enige om at ville udarbejde et fælles forståelsespapir om eventuelle overenskomstforhandlinger efter hovedaftalerne indgået mellem de enkelte organisationer og de respektive arbejdsgiverparter.

Forståelsespapiret vil skulle anvendes i tilfælde af, at der i perioden 4. - 15. oktober 2010 ikke kan opnås enighed om, hvilke krav, der forhandles hvor, jf. køreplansaftalens kapitel 3, pkt. 5. Overenskomstforhandlingerne vil herefter skulle føres efter bestemmelserne i hovedaftalerne indgåelse mellem de enkelte organisationer og RLTN. Konsekvensen af en manglende enighed mellem KTO og RLTN vil være, at køreplansaftalen i sin helhed er bortfaldet.

Forståelsespapiret vil i sit indhold komme til at svare til forståelsespapiret fra OK-08 med enkelte ajourføringer som konsekvens af den indgåede køreplansaftale mellem RLTN og KTO.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til enten Helle Basse på tlf. 33 47 06 11 eller Henrik Würtzenfeld på tlf. 33 47 06 21.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld