Afrapportering om "Forbedret lønstatistisk materiale"

27. august 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2258.103
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
27. august 2010

Vedr.: Afrapportering om "Forbedret lønstatistisk materiale"

I forhandlingerne ved OK-08 drøftede parterne mulighederne for at forbedre statistikgrundlaget for de lokale forhandlinger. På baggrund heraf er følgende aftalt i hhv. KL/KTO-forligets pkt. 1.3:

"Undersøgelse af mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale.

Med bistand fra Det Fælleskommunale Løndatakontor vil parterne senest medio 2009 undersøge mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale på såvel kommune- som på institutionsniveau til brug for de lokale lønforhandlinger. Parterne skal sigte mod at afslutte arbejdet senest ved udgangen af 2009."

Som følge af forliget har der været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af KL, KTO, SHK og FLD1. Arbejdsgruppen har nu tilendebragt udarbejdelsen af afrapportering om "Forbedret lønstatistisk materiale". Afrapportering og bilag er vedlagt. KTO's forhandlingsudvalgs sekretariatsudvalg godkendte den 18. august 2010 på forhandlingsudvalgets vegne afrapporteringen med henblik på, at den kan udsendes til brug for organisationernes eventuelle videre overvejelser og drøftelser om forbedret lønstatistisk materiale. 

Baggrund
Som inspiration for KTO's deltagelse i arbejdsgruppen bad KTO i brev af den 8. februar 2010 medlemsorganisationerne om på baggrund af organisationens erfaringer med lønstatistikaftalerne på henholdsvis det kommunale og det regionale område at besvare en række spørgsmål. En række organisationer indsendte som følge deraf deres erfaringer og idéer, der indgik som KTO's inspiration for arbejdet med KL og SHK.

Om rapportens indhold
Det fremgår af forligsteksten, jf. pkt. 1 Indledning, at arbejdsgruppen skal "undersøge mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale på såvel kommune- som på institutionsniveau til brug for de lokale lønforhandlinger".

Hvad der vil blive opfattet som forbedringer af aftalerne, må for den enkelte basere sig på subjektive vurderinger. Udgangspunktet for arbejdet har været, at arbejdsgruppen i afrapporteringen ikke har udelukket idéer til forbedring af det lønstatistiske materiale. De idéer, som KTO har bidraget med, har primært haft udgangspunkt i organisationernes erfaringer og idéer, jf. ovenfor.

I afrapporteringen beskrives hensigten med de forskellige idéer til forbedring af det lønstatistiske materiale samt de tekniske overvejelser, der kan være forbundet hermed.

 

Følgende idéer er beskrevet:

1.   Årlig opgørelse på hovedorganisationsniveau

2.   Øget kendskab til aftalen

3.   En mere overskuelig lønstatistik

4.   Data for selvejende dag- og/eller døgninstitutioner

5.   Lønstatistisk materiale på forhandlingsniveau

6.   Ændring af diskretionsgrænsen på 5 fuldtidsstillinger

7.   Identifikation af institutionstype

8.   Nemt at tilvejebringe

9.   Udlevering til TR/den forhandlingsberettigede part

10. Udlevering i god tid

11. Krav til udleveringsformat

12. Opgørelse af lokalløn

13. Opdeling på anciennitet

14. Opgørelse på personer

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at undtaget fra den anvendte tilgang i afrapporteringen med ikke at udelukke idéer er, at KTO og SHK i arbejdet har ønsket at beskrive følgende 3 idéer:

  • Muligheden for at få adgang til individbaserede lønoplysninger for de personer, som indgår i statistikken,
  • Adgang til oplysninger om den enkeltes aktuelle lønsammensætning for ansatte omfattet af den lokale forhandling (svarende til det ved OK-08 aftalte på RLTN-området) og endelig
  • Adgang til oplysninger om nye midler og om tilbagefaldsmidler.

Disse 3 idéer har ligeledes baggrund i tilkendegivelserne fra organisationerne.

KL tilkendegav heroverfor, at arbejdsgruppens undersøgelser skulle omhandle mulighederne for at forbedre det lønstatistiske materiale. KL har ikke ønsket at behandle idéer, som ikke har med lønstatistik at gøre, og som er relateret til emner, som aftalemæssigt er reguleret i andre aftaler og på KTO's område med andre parter, dvs. fx aftaler om lokal løndannelse, udmøntningsgaranti mv. KL har derfor ikke ønsket, at de tre ideer skal indgå i arbejdsgruppens undersøgelser.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen1 SHK aftalte ved OK-08 en lignende formulering.