Informative lønsedler

23. september 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1607.50
TC
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
23. september 2010

Vedr.: Informative lønsedler

 

 

 

Ved OK-08 blev der aftalt følgende på såvel KTO/KL- (pkt. 8.3), som på KTO/RLTN området (pkt. 9.3):

"Senest ved udgangen af 2010 skal de ansatte på lønspecifikationen eller på anden måde have adgang til

 • uddybende oplysninger om koblingen mellem grundbeløb og aktuelt beløb
 • uddybende oplysninger om beregning af pensionsbidrag
 • betegnelser for
  o  
  eksisterende og fremtidige centralt aftalte tillæg
  o  
  fremtidige lokalt aftalte tillæg.

Såfremt oplysningerne gives via internettet, skal ansatte, der ikke på deres arbejdsplads har adgang til internettet, på anmodning have adgang til udskrift af de ønskede oplysninger.

For at gøre lønoplysningerne mere informative også om tidligere aftalte lokale tillæg, vil parterne pege på den mulighed, at der løbende sker en registrering af betegnelserne på eksisterende lokalt aftalte tillæg, når den ansatte opnår nye lokale tillæg.

Parterne drøfter inden udgangen af juli 2010 status på de ansattes adgang til disse oplysninger.

Implementering tager udgangspunkt i den udarbejdede rapport om informative lønsedler."

Sundhedskartellet har indgået lignende aftale på såvel det kommunale og det regionale område.

Ultimo juni 2010 blev der afholdt et møde med KL, RLTN, samt repræsentanter fra KTO og Sundhedskartellet. KL præsenterede et revideret lønseddellayout, som KMD påtænker at anvende fra den 1. januar 2011 (vedlagt). Ændringerne vil blive gennemført i KMD's eksisterende lønberegner.  De aftalte ændringer relaterer sig udelukkende til KMD's lønseddel, idet det vurderes, at oplysningerne allerede fremgår af SDC's lønseddel.

Det er KTO's vurdering, at de aftalte ændringer er implementeret med det reviderede lønseddellayout fra KMD. KTO/KL-forligets (pkt. 8.3) og KTO/RLTN-forligets (pkt. 9.3) betragtes hermed som implementeret.

Nedenfor knyttes kort nogle mere detaljerede bemærkninger i relation til de aftalte ændringer:

Uddybende oplysninger om koblingen mellem grundbeløb og aktuelt beløb
På lønsedlens side 2 om Lønsammensætning er anført grundbeløbene for de aftalte kronetillæg.

Uddybende oplysninger om beregning af pensionsbidrag
På lønsedlen er pensionsgivende løndele angivet med et P. Endvidere er oplysningerne om de forskellige pensionsordninger uddybet.

Betegnelser for eksisterende og fremtidige centralt aftalte tillæg
KL anførte på statusmødet, at de samarbejder med KMD om angivelse af betegnelserne for de eksisterende og fremtidige centralt aftalte tillæg. Pt. er KL i gang med at gennemgå samtlige overenskomster med henblik på at skabe større sammenhæng mellem betegnelsen af centralt aftalte tillæg i overenskomsterne og på lønsedlen.

Betegnelserne må fylde op til 24 karakterer på lønsedlen.

KL inviterede til, at KL og organisationerne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne også drøfter betegnelserne for de eksisterende og kommende centralt aftalte tillæg mhp. at parterne er enige om betegnelsen og med henblik på efterfølgende implementering hos KMD.

På mødet blev opfordret til, at KL udsender den udarbejdede "nøgle" om koblingen mellem tillæg jf. overenskomsten og tillægsbetegnelser på lønsedlen, mhp. at materialet kan indgå i organisationernes forberedelse. KL gav tilsagn om at udsende den udarbejdede "nøgle", når den er færdigudarbejdet. Det har ikke været muligt at få oplyst en dato herfor.

Betegnelser for fremtidige lokalt aftalte tillæg
KL og RLTN oplyste, at de mundtligt på diverse orientering og erfa-møder har orienteret om mulighederne for at tekste de lokalt aftalt tillæg, således at betegnelsen kan fremgår af lønsedlen for den enkelte.

Supplerende
Supplerende skal det anføres, at KMD planlægger at anføre oplysninger om årets restsaldo for anvendelsen af seniordage/fritvalgsdag, samt pensionsoplysninger i relation til seniorordninger/fritvalgsordninger.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Thomas Christensen