Status vedrørende OK-11 på KL-området – placering af KTO-aftaler ved forhandlingerne på det kommunale område samt aftalte forhandlingsmøder

15. oktober 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2062.58
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
15. oktober 2010

Vedr.: Status vedrørende OK-11 på KL-området - placering af KTO-aftaler ved forhandlingerne på det kommunale område samt aftalte forhandlingsmøder

 

 

Køreplansaftale - snitflade
Der er nu på det kommunale område opnået enighed om fordeling af de endnu ikke placerede KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger.

Kopi af aftale indgået mellem KL og KTO vedlægges.

Aftalen er tillæg til køreplansaftalen med KL, som er udsendt og kommenteret i brev af 20. maj 2010 til medlemsorganisationerne. Den endelig underskrevne køreplansaftale er udsendt den 1. juli 2010. Det fremgår af aftalen, at parterne i perioden 4. - 15. oktober 2010 skal aftale efter hvilke bestemmelser, de endnu ikke placerede aftaler skal forhandles.

Udgangspunktet for fordelingen af KTO-aftalerne er, at en aftale i sin helhed enten er placeret ved KTO-forhandlingerne eller ved organisationernes forhandlinger.  

I forhold til den aftalte placering af de resterende KTO-aftaler er der aftalt følgende i forhold til rammeaftale om seniorpolitik og kompetenceudvikling.

For så vidt angår seniorpolitik indebærer den aftalte snitflade, at rammeaftalen om seniorpolitik, herunder protokollat til udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer er placeret ved både KTO-bordet og ved organisationernes borde. Seniorpolitiske krav forhandles alene ved KTO-bordet frem til og med den 4. februar 2011 (3. politiske forhandlingsmøde, jf. nedenfor). I forbindelse med indgåelse af et eventuelt forhandlingsresultatet ved KTO-bordet skal det klarlægges, hvilke organisationsspecifikke krav, der opretholdes. Efter den 4. februar 2011 overgår forhandlingerne til organisationernes borde.

Der er i tilknytning til den aftalte snitflade om seniorpolitik en fælles forståelse om, at der er mulighed for ved organisationsforhandlingerne at rejse krav om afkøb af et KTO-resultat om seniordage.

For så vidt angår kompetenceudvikling er der aftalt den samme snitflade som ved OK-08. Snitfladen indebærer, at krav vedrørende kompetenceudvikling kan rejses både ved KTO-bordet og ved organisationernes borde. Det indebærer fx, at KL kan rejse et generelt krav overfor KTO, og organisationerne kan rejse krav overfor KL. Kravene kan i givet fald forhandles samtidig.

Politiske møder
Der er med KL aftalt følgende politiske forhandlingsmøder mellem KTO og KL:

  • 1. politiske forhandling 17. december 2010
  • 2. politiske forhandling 14. januar 2011
  • 3. politiske forhandling 4. februar 2011
  • 4. politiske forhandling 18. februar 2011

Endvidere afholdes der den 24. november 2010 et politisk møde i tilknytning til udveksling af krav den 22. november 2010.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld