Den nye arbejdsmiljølovgivning og MED

15. november 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1899.148
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
15. november 2010

Vedr.:Den nye arbejdsmiljølovgivning og MED

 

 

 

Kommunerne og regionerne vil fra og med 1. oktober 2010 være forpligtiget til at tilbyde en ny obligatorisk tredages arbejdsmiljøuddannelse, udarbejde kompetenceplaner samt tilbyde supplerende uddannelses- dage om arbejdsmiljø.

Ændringerne er en konsekvens af, at Folketinget den 11. maj 2010 har vedtaget en ændring af arbejdsmiljø- loven. Lovændringen er fulgt op af bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Se også nærmere herom på http://www.at.dk/Amo.

KTO skal derfor opfordre medlemsorganisationerne til at medvirke til at sprede informationen om de nye uddannelseskrav med henblik på, at MED-udvalgene drøfter navnlig tilrettelæggelsen af den nye obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse hurtigst muligt. I forhold til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceplaner vil det være hensigtsmæssigt, at MED-udvalget senest i første kvartal 2011 lægger sig fast på principper herfor, i hvert fald for det første år.

Den nye arbejdsmiljølovgivning vurderes at medføre behov for konkrete ændringer i forhold til MED-håndbogen, og/eller justeringer af de lokale MED-aftaler i kommuner og regioner. KTO vil derfor tage initiativ til, at der med henholdsvis KL og Danske Regioner snarest igangsættes et arbejde herom. KTO vil derfor anbefale, at der ventes med at tage stilling til hvorvidt det nødvendiggør justeringer af de lokale aftaler, til resultaterne af dette arbejde ligger klar.

De kommuner, som ikke har indgået en MED-aftale, vil være omfattet af de nye almindelige regler om oprettelse af ArbejdsMiljøOrganisation (AMO) i bekendtgørelsens § 12 - 19.

Nedenfor uddybes uddannelseskravene samt hvorfor det anbefales at vente med stillingtagen til evt. behov for justeringer af de lokale MED-aftaler.

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse
Kommunerne og regionerne skal som hidtil tilbyde nyvalgte arbejdsmiljø- og arbejdslederrepræsentanter en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Men fra 1. oktober 2010 forkortes uddannelsen fra fem til tre dage, men med ret til to supplerende dage inden for det første år.

De nye regler kræver, at uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter, repræsentanterne er blevet valgt eller lederne udpeget, mod otte måneder efter de hidtidige regler. Dvs. at nyvalgte pr. 1. oktober 2010 skal have gennemført uddannelsen inden 1. januar 2011.

Repræsentanter, der er blevet valgt eller udpeget inden 1. oktober 2010, hvor de nye regler træder i kraft, og som ikke har gennemført den gamle arbejdsmiljøuddannelse, skal gennemføre uddannelsen efter de nye regler.

Parternes Uddannelses Fællesskab (PUF), som for KL, Danske Regioner og KTO forestår udbud af MED og arbejdsmiljøuddannelse i kommuner og regioner, har derfor udbudt den nye uddannelse på tre dage fra 1. oktober 2010. Se nærmere på http://www.personaleweb.dk/07Z4612877. KTO anbefaler at Hoved-MED i kommuner og regioner træffer beslutning om at anvende PUF som udbyder.

Arbejdsmiljøuddannelsen kan placeres som enkeltdage eller som 2+1 eller 1+2 dage. De tre dage kan dog også placeres i forlængelse af hinanden. Timetallet skal fordeles ligeligt over dagene. Af hensyn til den praktiske opgave som skal løses i forbindelse hermed. anbefaler KTO, at dagene fordeles med udgangspunkt i en af tre følgende konstruktioner 2+1, 1+2 og 1+1+1.

Den lovgivningsmæssige forpligtigelse til at tilbyde og gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og tilbud om den nedenfor nævnte supplerende arbejdsmiljøuddannelse gælder medarbejderrepræsentanter og ledere, som varetager arbejdsmiljøgruppens opgaver i MED-organisationen. Men Hovedudvalget kan beslutte, at alle medlemmer af MED-udvalg, som varetager arbejdsmiljøudvalgets opgaver, tilbydes uddannelsen.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse til nyvalgte
Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal nyvalgte arbejdsmiljø- og arbejdslederrepræsentan- ter tilbydes to dages supplerende uddannelse indenfor det første år. KTO er bekendt med i hvert fald et tilfælde, hvor man allerede i Hoved(MED)udvalget har gjort også disse to dage obligatoriske.

De to supplerende uddannelsesdage skal være gennemført inden for det første år, hvor medarbejderen er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Dvs. at nyvalgte pr. 1. oktober 2010 skal have tilbudt og afviklet de to supplerende dage inden den 1. oktober 2011.

Også her har PUF mulighed for at tilbyde såvel på forhånd udviklede moduler som skræddersyede forløb. Der kan henvises til forslag til supplerende uddannelsesdage på følgende link http://www.personaleweb.dk/07Z4542492. Men uddannelsestilbud kan fx også tilrettelægges og gennemføres af kommunen eller regionen selv, hvis den har de nødvendige kompetencer til at gennemføre undervisningen. Der er også mulighed for at de enkelte organisationer kan tilrettelægge og udbyde uddannelsen.

Efteruddannelse hvert år
Som noget helt nyt rummer de nye regler et tilbud om 1½ dags efteruddannelse for alle arbejdsmiljø- og arbejdslederrepræsentanter i hvert efterfølgende år, de er medlem af organisationen. Den supplerende uddannelse på 1½ dag skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår.

Udnyttes retten til supplerende uddannelse ikke i det pågældende funktionsår, bortfalder retten, med mindre andet aftales med arbejdsgiveren.

Tilbuddet om 2 dage det første år efter valget/udpegningen gælder kun for nyvalgte arbejdsmiljø- og arbejdslederrepræsentanter, mens tilbuddet om 1½ dags uddannelse hvert af de følgende år i funktionsperioden gælder for alle medlemmer, også dem, der er valgt eller udpeget før 1. oktober 2010. Disse skal altså have tilbud om 1½ dags supplerende uddannelse allerede inden den 1. oktober 2011.

Kommuner og regioner skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, med udgangspunkt i kommunen/regionens arbejdsmiljøbehov. Med udgangspunkt i denne plan, må den enkelte arbejdsmiljø- og lederrepræsentants kompetencer udvikles med uddannelses- tilbud, som sikrer, at alle kan opfylde de opgaver som skal løses i forhold til forebyggelse, og de arbejds- miljøbehov, som der er i kommunen/regionen.

Kompetenceplanen omfatter såvel de to dage til nyvalgte, som den løbende efteruddannelse til alle. Det fremgår af lovgivningen, at arbejdsmiljøudvalget skal rådgive arbejdsgiveren i forhold til kompetenceplanen. MED-udvalg som varetager arbejdsmiljøudvalgets opgaver skal derfor drøfte og fastlægge indhold og retningslinjer i den forbindelse.

Arbejdstilsynet forventes omkring årsskiftet 2010/2011 at udsende en vejledning om arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Vent med ændring af de lokale MED-aftaler
Den nye arbejdsmiljølovgivning vurderes at medføre behov for konkrete ændringer i forhold til MED-håndbogen, og/eller justeringer af de lokale MED-aftaler i kommuner og regioner.

De centrale parters revisionsarbejde af MED-håndbogen som følge af lovgivningen forventes at foregå sideløbende med revision af håndbogen som følge af OK-11. KTO vil derfor anbefale, at der ventes med at tage stilling til hvorvidt det nødvendiggør justeringer af de lokale aftaler, til resultaterne af dette arbejde ligger klar.

Spørgsmål i tilknytning til dette brev kan rettes til chefkonsulent Henrik Carlsen, KTO, e-mail hc@kto.dk eller på tlf.: 33 47 06 17.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Carlsen