Underskrevet rammeaftale om åremålsansættelse – OK-08 – RLTN-KTO

8. december 2010

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2314.5
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
8. december 2010
 

Vedr.: Underskrevet rammeaftale om åremålsansættelse - OK-08 - RLTN-KTO

Vedlagt fremsendes underskrevet  aftale om åremålsansættelse RLTN - KTO med ikrafttræden den 1. april 2008.

Aftalen er dels "OK-08-redigeret", og dels ændret på en række punkter, som kort beskrives nedenfor.

Betaling for midlertidig tjeneste i højere stilling
KTO rettede ved vedlagte brev af 3. oktober 2008 henvendelse til RLTN med henblik på at opnå enighed med RLTN om nogle foreslåede ændringer dels i aftalen om midlertidig tjeneste i højere stilling og i rammeaftale om åremålsansættelse.

Det er således nu præciseret i en bemærkning til aftalens § 5, stk. 2 og 3, at "Funktionsløn i henhold til § 2, stk. 1, litra a, og funktionsvederlag i henhold til § 3  Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling indgår i beregning af åremålstillæg, men ikke i beregning af fratrædelsesbeløb".

Tidspunkt for udbetaling af egenpension til tidligere åremålsansat tjenestemand

Aftalens § 8, stk. 7, om det tidligste tidspunkt for udbetaling af egenpension til en tidligere åremålsansat tjenestemand er ændret. Bestemmelsen er ændret i overensstemmelse med tjenestemandspensionsregu- lativet, således at udbetaling af egenpension kan ske fra den 1. i måneden efter at vedkommende har opnået efterlønsalderen.

Tjenestemænd i den lukkede gruppe

Kapitlet om åremålsansættelse af tjenestemænd i den lukkede gruppe er udskilt fra selve aftalen til et selvstændigt protokollat. De to bilag til aftalen er er opdateret med nyeste lovgivning, og ændret til at være bilag til protokollatet om åremålsansættelse af tjenestemænd i den lukkede gruppe.

Det bemærkes i øvrigt, at aftalen om midlertidig tjeneste i højere stilling også er blevet tilrettet i overens- stemmelse med KTO's forslag i brev af 8. oktober 2008. Underskrevet aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling vil snarest blive udsendt.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen