OK-11 - politisk enighed mellem RLTN og KTO om senior og MED mv.

11. februar 2011
Organisationsudsendelse  

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2389.1
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
11. februar 2011

Vedr.: OK-11 - politisk enighed mellem RLTN og KTO om senior og MED mv.

Der er i dag i tværgående generelle forhandlinger mellem KTO, AC, Sundhedskartellet og RLTN opnået politisk enighed om bl.a. at gøre seniorbonusordningen, som blev aftalt ved hjælp af 3-partsmidler ved OK-08, permanent. Desuden er der aftalt forbedringer for arbejdsmiljørepræsentanter og en smidiggørelse af medbestemmelsessystemet.

Der vedlægges i den forbindelse pressemeddelelse fra KTO's formand.

Det bemærkes, at aftaleresultatet, ikke er et egentlig delforlig, der underskrives og offentliggøres, svarende til de delforlig, som blev indgået ved OK-05 og OK-08.  Aftale-resultatet er indgået med forbehold for et samlet KTO-forlig.

Den afsluttende politiske forhandling er aftalt til den 25. februar 2011.

I nedenstående er en række hovedelementer i den opnåede enighed kort beskrevet.

Seniorbonus mv.
Der er opnået politisk enighed om at videreføre seniorbonusordningen, som blev aftalt ved OK-08. Ved OK-08 blev seniorbonusordningen finansieret ved 3-partsmidler, som udløber med udgangen af året.  De nuværende aldersgrænser og muligheder for konvertering til bl.a. seniordage videreføres uændret, idet timelønnede udgår af seniorbonusordningen efter krav fra RLTN.

I tilknytning til seniorbonusordningen har RLTN tilkendegivet, at de fastsatte aldersgrænser tager udgangspunkt i, at folkepensionsalderen på aftaletidspunktet er 65 år. Ved en stigende folkepensionsalder vil RLTN tage skridt til at genforhandle aftalen.

KTO, AC og Sundhedskartellet har uden præjudice for udfaldet af en eventuel genforhandling noteret sig tilkendegivelsen.

Forbedring af vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter
Der er desuden opnået enighed om, at der i den enkelte region skal indgås forhåndsaftaler om honorering af arbejdsmiljørepræsentanter.

Ændring af HovedMed's opgaver
På baggrund af krav fra RLTN er MED-rammeaftalen smidiggjort. Som led heri er antallet af centralt fastsatte obligatoriske opgaver for HovedMed reduceret. De opgaver, der er enighed om ikke længere er obligatoriske for HovedMed, ændres i KTO's (ramme)aftaler til kan-bestemmelser.

Med henblik på at målrette drøftelserne i HovedMed er der enighed om, at HovedMed gennemfører en drøftelse af, hvilke emner og indsatsområder, der er væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. HovedMed fastsætter en passende kadence for gennemførelsen af drøftelsen.

I øvrigt
Endelig er der enighed om i overenskomstperioden at foretage en kortlægning af eksisterende forsikringsordninger i de enkelte regioner med henblik på at skabe klarhed over retstilstanden for de medarbejdere, som dør eller kommer til skade i tjenesten, herunder i forbindelse med tjenesterejser.

Hermed er der enighed om at følgende krav vedrørende KTO er afhandlet:

  • Seniorpolitiske initiativer (krav 3.1.1- 3.1.3 og 13.3.1 (om seniorpolitik)
  • MED/SU/TR/trivsel (krav 6.1.1, 6.1.2, 9.1.1, 13.1.2, 13.2.1 (om stikskader),14.1.10, 7.1.1a, 7.1.1c-e.  
  • AKUT (krav 7.2.1 og 7.2.2)
  • Udlicitering (krav 12.7.1)
  • Forsikringsdækning (krav 12.6.1)
  • Ansættelsesbreve (krav 12.3.1)

Med venlig hilsen

Helle Basse