Generel orientering om udsendelser mv. til medlemsorganisationer m.fl. i forbindelse med afslutning af OK-11

14. februar 2011
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer
KTO's bestyrelse
KTO's repræsentantskab

Sagsnr.: 2237.222
HW/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
14. februar 2011

Vedr.:  Generel orientering om udsendelser mv. til medlemsorganisationer m.fl. i forbindelse med afslutning af OK-11
 

Indledning
KTO fører som ved OK-08 selvstændige forhandlinger med henholdsvis KL og RLTN. Som led i tilrettelæggelsen af forhandlingerne har KTO indgået en køreplansaftale med hen-holdsvis KL og RLTN.

Af køreplansaftalen med KL fremgår, at forhandlingerne mellem KTO og KL afsluttes senest den 18. februar 2011. På det regionale område afsluttes forhandlingerne senest den 25. februar 2011. De afsluttende forhandlinger kan erfaringsmæssigt forløbe over flere dage.

Som led i forhandlingsmodellen for OK-11 har KTO’s repræsentantskab den 9. november 2010 bl.a. vedtaget, at repræsentantskabet tager stilling selvstændigt i forhold til aftale-resultater på de to forhandlingsområder efter medlemstal på det pågældende forhandlings-område. Resultatet af forhandlingerne på henholdsvis det kommunale og regionale område forelægges repræsentantskabet med bestyrelsens indstilling.

Under forudsætning af, at der ikke bliver betydeligt længere mellem afslutningen af for-handlingerne på de to områder, har forhandlingsudvalget i KTO besluttet, at der afholdes ét ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der tages stilling til aftaleresultatet på henholdsvis det kommunale og regionale område.

Udsendelser til KTO’s medlemsorganisationer
Umiddelbart efter afslutning af forhandlingerne med henholdsvis KL og RLTN vil der blive udsendt en mail til medlemsorganisationerne om, at der nu foreligger et resultat. Aftale-resultatet og sekretariatets beskrivelse af hovedelementerne heri, herunder plancheserie vil i løbet af et par timer være tilgængelig på KTO’s hjemmeside på .

KL - pjece
1 eksemplar af pjecen forventes udsendt 1-2 dage efter forligsindgåelsen. Forhåndsbe-stillingerne udsendes/leveres ca. 1 uge efter forligsindgåelsen.

RLTN - pjece
Der udsendes en papirversion efter forligsindgåelsen. 1 eksemplar af pjecen forventes udsendt/leveret ca. 1 uge efter forligsindgåelsen.

KTO’s bestyrelse
Bestyrelsen vil efter afslutningen af forhandlingerne med henholdsvis KL og RLTN få til-sendt en mail med oplysninger om, at der nu foreligger et resultat. Aftaleresultatet, her-under KTO’s gennemgang samt plancheserie udsendes pr. post. Aftaleresultatet mv. vil i løbet af et par timer efter, at der foreligger et resultat blive lagt på KTO’s hjemmeside, jf. ovenfor.

Der sigtes efter, at KTO’s bestyrelse på møde den 21. februar 2011 kan tage stilling til et forhandlingsresultat på KL-området, og den 28. februar 2011 på det regionale område.

KTO’s repræsentantskab
Umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 28. februar 2011 vil der blive indkaldt til et ekstra-ordinært repræsentantskabsmøde med henblik på stillingen til aftaleresultat på henholds-vis det kommunale og regionale område. Indkaldelsen udsendes med almindelig post ved-lagt forhandlingsresultaterne på henholdsvis KL-området og RLTN’s område. Repræsen-tantskabsmødet forventes afholdt fredag den 4. marts 2011.

Pjecen med forhandlingsresultatet på KL-området - og på RLTN-området en kopi af for-ligstekster - vil blive udsendt til KTO’s repræsentantskab forinden afholdelsen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Afslutning
Ovenstående er med forbehold for, at ekstraordinære situationer opstår, der indebærer, at tidsplaner mv. forskubbes.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Henrik Würtzenfeld på tlf. nr.: 33 47 06 21.

 

Med venlig hilsen 

Helle Basse

Henrik Würtzenfeld