Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. kvartal 2010-2011

17. maj 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2527.4
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
17. maj 2011

Vedr.: Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. kvartal 2010-2011

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) offentliggjorde den 13. maj 2011 deres data for perioden 1. kvt. 2010-2011, jf. FLD's nyhedsbrev (bilag 1), og Danmarks Statistik (DST) offentliggjorde den 16. maj 2011 deres tilsvarende data, jf. (bilag 2) Nyt fra Danmarks Statistik.

Kort overblik
Udviklingen i den gennemsnitlige løn for:

 • ansatte i regioner og kommuner er opgjort til 2,0 % af FLD og til 1,7 % af DST,
 • for ansatte i kommunerne er den opgjort til 1,9 % af FLD og til 1,7 % af DST,  og
 • for ansatte i regionerne er den opgjort til 2,4 % af FLD og til 1,2 % af DST.

De aktuelle lønudviklingstal afspejler:

 • at der fortsat aktuelt kan konstateres en negativ reallønsudvikling, idet udviklingen i forbrugerpriserne i samme periode var 2,7 %.
 • at FLD og DST har en række forskelle i deres opgørelsesmetoder som afstedkommer forskellen på den opgjorte lønudvikling for den regionale sektor,
 • at reststigningen i sektorerne generelt er positiv.

Danmarks Statistik forventes at offentliggøre deres løntal for den private sektor 16. juni 2011.

På grund af overenskomstforhandlingerne udsendte KTO desværre ikke en orientering til medlemsorgani- sationerne ved offentliggørelse af løndata for 4. kvt. 2009-2010, hvorfor 4. kvt.-tallene også kort vil blive beskrevet i dette brev.

Yderligere kan det oplyses, at der i KTO's organisationsudsendelse af 5. november 2010 vedr. lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 3. kvartal 2009-2010 desværre var forkert angivet udvikling i nettoløn- nen. Disse tal er korrigeret i de relevante bilag til denne udsendelse.

Lønudviklingen i kommuner/regioner, i kommuner og i regioner
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 1. kvt. 2010-2011 i "lønnen i alt" (bruttolønnen) for regioner og kom- muner som helhed 2,0 % mod 1,9 % i 4. kvt. 2009-2010. Årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" (nettolønnen) var 1,4 % mod 1,3 % kvartalet før, jf. bilag 3.

Hvis lønudviklingen alene opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, er den gen- nemsnitlige årsstigningstakt i "lønnen i alt" uændret på 2,7 % i forhold til kvartalet før og "løn excl. genetillæg og pension" ligeledes uændret 2,1 %. Når lønudviklingen opgøres for personer, der har været ansat i samme stilling i perioden, fjernes de strukturelle ændringer i regionerne og kommunerne som helhed. Det vil sige, at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker den opgjorte lønudvikling.

Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område fremgår af tabel 1, samt af  bilag 4 og 5.

Tabel 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor i alt, samt i hhv. den kommunale og den regionale sektor, 4. kvt. 2009-2010 og 1. kvt. 2010-2011, FLD

 

KL

RLTN

KL og RLTN i alt

 

Løn i alt

Løn excl. genetillæg og pension

Løn i alt

Løn excl. genetillæg og pension

Løn i alt

Løn excl. genetillæg og pension

4. kvt. 2009-2010

 

 

 

 

 

 

Alle

1,7 %

1,1 %

2,5 %

2,0 %

1,9 %

1,3 %

Identiske pers. i identiske still. i samme kommune/region

2,8 %

2,1 %

2,4 %

1,9 %

2,7 %

2,1 %

1. kvt. 2010-2011

 

 

 

 

 

 

Alle

1,9 %

1,2 %

2,4 %

2,0 %

2,0 %

1,4 %

Identiske pers. i identiske still. i samme kommune/region

2,8 %

2,0 %

2,5 %

2,1 %

2,7 %

2,1 %

 

Ifølge DST steg lønnen marginalt i den kommunale og regionale sektor med 1,7 % i perioden 1. kvt. 2010-2011 mod 1,6 % kvartalet før. Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område fremgår af tabel 2, samt af bilag 6 og 7. Ganske som i tidligere perioder er udsvingene i lønudviklingen i de offentlige sektorer anderledes end i den private sektor, hvilket bl.a. skyldes en anderledes udmøntningsprofil af aftaleresultaterne.

Tabel 2. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor i alt, samt i hhv. den kommunale og den regionale sektor, 4. kvt. 2009-2010 og 1. kvt. 2010-2011, DST

 

KL

RLTN

KL og RLTN i alt

4. kvt. 2009-2010

1,5 %

1,5 %

1,6 %

1. kvt. 2010-2011

1,7 %

1,2 %

1,7 %

 

Lønudviklingen i regioner og kommuner for udvalgte stillingskategorier
De udvalgte stillingskategorier repræsenterer de største grupper i hhv. den samlede sektor, i den kommu- nale sektor og den regionale sektor. Lønudviklingen for de udvalgte stillingskategorier fremgår af
bilag 8.

For oplysninger vedrørende stillingskategorier i øvrigt henvises til FLD's hjemmeside "www.fldnet.dk/statistik/lpx".

Lønudviklingen siden 1. kvartal 2005
Af indeksserierne fra DST med indeks 1. kvt. 2005 = 100, jf.bilag 9 fremgår det, at lønnen siden 1. kvt. 2005 er steget med:

 • 23,2 % i den kommunale og den regionale sektor,
 • 22,9 % i den kommunale sektor,
 • 23,7 % i den regionale sektor, og
 • 23,7 % i den statslige sektor.

Det fremgår således, at den samlede lønudvikling har været stort set ens i de offentlige sektorer. For så vidt angår den private sektor har lønudviklingen i samme periode siden 3. kvt. 2009 ligget under lønudviklingen i de offentlige sektorer.

Reallønnen
DST har opgjort forbrugerprisudviklingen i 1. kvt. 2010 - 2011 til 2,7 %, hvilket betyder at der aktuelt fortsat er en negativ reallønsudvikling i sektorerne, bilag 10.

Betragtes udviklingen på længere sigt siden 1. kvt. 2005, jf. bilag 9, er vurderingen fortsat, at der samlet set har været en positiv reallønsudvikling. Den aktuelle udvikling i forbrugerpriserne betyder dog, at gabet mellem løn- og forbrugerprisudviklingen mindskes.

Reststigningen
Forskellen mellem aftaleresultatet og lønudviklingen kaldes også reststigningen.

For den kommunale sektor kan årsstigningstakten i aftaleresultatet beregnes til 1,4 %, jf. bilag 11, og sammenholdes det med den af

 • FLD opgjorte lønudvikling på 1,9 % kan der beregnes en positiv reststigning på 0,5 %.
 • DST opgjorte lønudvikling på 1,7 % kan der ligeledes beregnes en dog lidt mindre positiv reststigning på 0,2 %.

For den regionale sektor kan årsstigningstakten i aftaleresultatet beregnes til 1,5 %, jf.  bilag 12, og sam- menholdes det med den af

 • FLD opgjorte lønudvikling på 2,4 % kan der beregnes en positiv reststigning på 0,9 %.
 • DST opgjorte lønudvikling på 1,2 % kan der ligeledes beregnes en negativ reststigning på -0,3 %.

Som det fremgår af ovenstående er der en markant difference mellem den opgjorte lønudvikling i regionerne jf. hhv. FLD (2,4 %) og DST (1,2 %). KTO's sekretariat har kontaktet FLD med henblik på at finde forklaring- en på denne forskel. FLD oplyser, at det er en række forskelle i opgørelsesmetoderne hos de to statistikpro- ducenterne, som medfører differencen. Konkret forklarer FLD differencen med forskelle i håndteringen af overarbejde, udbetaling af seniorbonus, særlig feriegodtgørelse på Sundhedskartellets område og normer for speciellægekonsulenter. KTO vil i de kommende beskrivelser af lønudviklingen være opmærksomme på problemstillingen.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen