Tilkendegivelse i faglig voldgift mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund om kontrolforanstaltninger

1. juli 2011

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1791.18
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
1. juli 2011

Vedr.: Tilkendegivelse i faglig voldgift mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund om kontrolforanstaltninger

Der er den 27. juni 2011 kommet en tilkendegivelse i en faglig voldgift i en sag anlagt af Socialpædagoger- nes Landsforbund mod KL. Tilkendegivelsen vil være et fortolkningsbidrag til rækkevidden af aftale om kontrolforanstaltninger på henholdsvis det kommunale og regionale område. Opmanden fandt således, at aftalen om kontrolforanstaltninger må forstås således, at den regulerer betingelserne for at iværksætte forebyggende kontrolforanstaltninger, og at aftalen ikke regulerer den situation, at der - uden at der har været iværksat forebyggende kontrolforanstaltninger - opstår behov for kontrol af en medarbejder på bag- grund af en konkret og aktuel mistanke om pligtstridigt forhold. I et sådant tilfælde vil arbejdsgiveren kunne kontrollere den medarbejder, som mistanken retter sig mod, inden for rammerne af, hvad ledelsesretten giver mulighed for med de begrænsninger, som er anerkendt i teori og praksis eller som følger af lovgivningen.  

Kontrolforanstaltningerne var i den konkrete sag, at en medarbejder to gange ugentligt skulle indtage antabusmedicin på en leders kontor, samt at der blev indkøbt et alkometer, og at lederen uvarslet kunne møde op på arbejdspladsen og alkoteste den pågældende.

KL gjorde i det afsluttende processkrift følgende gældende:

"Aftalen er forhandlet med udgangspunkt i DA/LO's aftale om kontrolforanstaltninger, og aftalen har som en given forudsætning, at den alene regulerer kontrolforanstaltninger forstået som foranstaltninger, der skal gælde på kollektivt plan - og altså en flerhed af medarbejdere.

Aftalen dækker med andre ord ikke eventuelle foranstaltninger, der iværksættes over for en enkelt med- arbejder, eller aftaler, der indgås med en enkelt medarbejder.

I den konkrete sag er der netop tale om ledelsesmæssige dispositioner og aftaler i relation til en enkelt medarbejder på baggrund af en konkret og aktuel mistanke om pligtstridige forhold."

Opmanden henviste i sin tilkendegivelse til, at aftalen mellem KL og KTO om kontrolforanstaltninger er udfærdiget med den tilsvarende af tale mellem DA og LO som forlæg. Arbejdsretten har i dom af 10. februar 2011 foretaget en fortolkning af DA-LO-aftalen om kontrolforanstaltninger. Opmanden fandt derfor ikke grundlag for at fortolke KL-KTO aftalen om kontrolforanstaltninger anderledes end den fortolkning, som Arbejdsretten foretog i den nævnte sag og denne fortolkning blev således også lagt til grund i den foreliggende sag.

Opmanden har i tilkendegivelsen fremhævet følgende fra Arbejdsrettens dom:

"Efter ordlyden af aftalen af 27. oktober 2006 mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger finder Arbejds- retten, at denne må forstås således, at den regulerer betingelserne for at iværksætte forebyggende kontrol- foranstaltninger. Aftalen regulerer ikke den situation, at der - uden at der har været iværksat forebyggende kontrolforanstaltninger - opstår behov for kontrol af en medarbejder på baggrund af en konkret og aktuel mistanke om pligtstridigt forhold. I et sådant tilfælde vil arbejdsgiveren kunne kontrollere den medarbejder, som mistanken retter sig mod, inden for rammerne af, hvad ledelsesretten giver mulighed for med de be- grænsninger, som er anerkendt i teori og praksis eller som følger af lovgivningen. Heri ligger bl.a., at den kontrol, der iværksættes af medarbejderen, ikke må have en krænkende form, at den ikke må forvolde med- arbejderen tab eller nævneværdig ulempe, at den skal være sagligt og rimeligt begrundet og have et for- nuftigt formål, og at den skal opfylde kravene ti proportionalitet. I modsætning til, hvad der gælder i medfør af pkt. 3 i aftalen af 27. oktober 2006, kan der ikke, når det drejer sig om kontrol baseret på en konkret og aktuel mistanke, opstilles en almindelig regel om, at medarbejderen ikke kan give samtykke til kontrolforan- staltningen."

Tilkendegivelsen i faglig voldgift af 27. juni 2011 (FV 2009.0115) og Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 (AR2010.0051) vedlægges til orientering.

Tilkendegivelsen vil blive drøftet i KTO's juridiske gruppe efter sommerferien. Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, hvis drøftelsen medfører yderligere kommentarer.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Eva Agerlin