Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 3. kvartal 2010-2011

15. november 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2692.10
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
15. november 2011

Vedr.: Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 3. kvartal 2010-2011

Danmarks Statistik (DST) har d.d. offentliggjort deres opgjorte lønudvikling for den offentlige sektor 3. kvartal 2010 - 2011, jf. Nyt fra Danmarks Statistik (bilag 1).

Kort overblik
Udviklingen i den gennemsnitlige løn er af DST opgjort til:

 • 0,3 % for ansatte i regioner og kommuner,
 • 0,2 % for ansatte i kommunerne, og
 • 0,3 % for ansatte i regionerne.

De aktuelle lønudviklingstal afspejler:

 • at de opgjorte lønudviklingstal - som forventet - er stort set uændrede i forhold til sidste kvartal. Eneste ændring er i den regionale sektor, hvor lønudviklingen i 3. kvartal 2010-2011 er opgjort til 0,3 %, mod 0,6 % sidste kvartal.
 • at de forskellige sektorers opgjorte lønudvikling i perioden siden 1. kvt. 2005 nu nærmer sig hinanden igen.
 • at der fortsat kan konstateres en negativ reallønsudvikling i løbet af det sidste år, idet udviklingen i forbrugerpriserne i samme periode var 2,6 %.
 • at reststigningen i sektorerne generelt er svagt positiv.

Danmarks Statistik forventes at offentliggøre deres lønudviklingstal for den private sektor den 30. november 2011.

Lønudviklingen i den kommunale og regionale sektor
Ifølge DST steg lønnen marginalt i den kommunale og regionale sektor med 0,3 % i perioden 3. kvt. 2010-2011, hvilket er uændret i forhold til kvartalet før. Det er forventet at de opgjorte lønudviklingstal for 3. kvartal stort set er uændret i forhold til 2. kvartal 2010-2011. Ganske som i tidligere perioder er udsvingene i den opgjorte lønudvikling i de offentlige sektorer anderledes end i den private sektor, hvilket bl.a. skyldes en anderledes udmøntningsprofil af aftaleresultaterne. Årsstigningstakterne på hhv. det kommunale og det regionale område fremgår af tabel 1, samt af bilag 2 og bilag 3.

 

Tabel 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor i alt, samt i hhv. den kommunale og den regionale sektor, 2. kvt. 2010-2011 og 3. kvt. 2010-2011, DST

 

KL

RLTN

KL og RLTN i alt

2. kvt. 2010-2011

0,2 %

0,6 %

0,3 %

3. kvt. 2010-2011

0,2 %

0,3 %

0,3 %

 

Lønudviklingen siden 1. kvartal 2005
Af indeksserierne fra DST med indeks 1. kvt. 2005 = 100, jf. bilag 4 fremgår det, at lønnen siden 1. kvt. 2005 er steget med:

 • 23,2 % i den kommunale og den regionale sektor,
 • 22,6 % i den kommunale sektor,
 • 24,7 % i den regionale sektor, og
 • 24,1 % i den statslige sektor.

Det fremgår således, at den samlede lønudvikling har været stort set ens i de offentlige sektorer. For så vidt angår den private sektor har lønudviklingen i perioden 3. kvt. 2009 til 1. kvt. 2011 ligget under lønudviklingen i de offentlige sektorer. I 2. kvt. 2011 blev både den private (ikke sæsonkorrigerede) lønudvikling og den kommunale lønudvikling beregnet til 22,7 % af DST. Det sæsonkorrigerede lønudviklingstal for den private sektor 2.kvt. 2011 blev af DST beregnet til 20,8 %. Med andre ord nærmer den opgjorte lønudvikling i perioden i de forskellige sektorer sig igen hinanden.

Reallønnen
DST har opgjort forbrugerprisudviklingen i 3. kvt. 2010 - 2011 til 2,6 %, hvilket betyder at der aktuelt fortsat er en negativ reallønsudvikling i sektorerne, bilag 5.

Betragtes udviklingen på længere sigt siden 1. kvt. 2005, er vurderingen fortsat, at der samlet set har været en positiv reallønsudvikling. Aktuelt betyder faldet i forbrugerprisudviklingen siden sidste kvartal (3,1 %) og lønudvikling i den kommunale sektor og i den regionale sektor, at gabet mellem løn- og forbrugerprisud- viklingen i dette kvartal er blevet marginalt større efter en længere periode med indsnævring af gabet, jf. bilag 4.

Reststigningen
Forskellen mellem aftaleresultatet og lønudviklingen kaldes også reststigningen. Der kan være flere forklaringer på, at der kan opgøres en reststigning, fx udviklingen i den lokale løndannelse eller at sammensætningen af den population, som statistikkerne baseres på, ændres.

For den kommunale sektor kan årsstigningstakten i aftaleresultatet beregnes til 0,0 %, jf. bilag 6, og sammenholdes det med den af DST opgjorte lønudvikling på 0,2 % følger det, at der kan beregnes en marginal positiv reststigning på 0,2 %.

For den regionale sektor kan årsstigningstakten i aftaleresultatet ligeledes beregnes til 0 %, jf. bilag 7, og sammenholdes det med den af DST opgjorte lønudvikling på 0,3 % kan der ligeledes beregnes en positiv reststigning på 0,3 %.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Vibeke Pedersen