Underskrevet Rammeaftale om medindflydelse og medbestemelse med protokollater - KL-området

18. november 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2493.115
EA
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
18. november 2011

Vedr.: Underskrevet Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse med protokollater - KL-området

"Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse" (MED-rammeaftalen) og en række af de tilhørende protokollater og bilag er ændret som følge af OK-11-forliget.

I samarbejde med KL er der ved at blive udarbejdet en revideret MED-håndbog, som forventes at udkomme primo december 2011.

I forlængelse heraf fremsendes hermed kopi af den underskrevne MED-rammeaftale samt de tilhørende protokollater og bilag.

I MED-rammeaftalen og de vedlagte protokollater og bilag er følgende fra OK-11-forliget implementeret:

 • Strategisk drøftelse, fastlæggelse af strategiplan og hovedudvalgets opgaver (aftalens § 9 samt bilag 2 og 3)

  Med henblik på at målrette drøftelserne i Hoved-MED gennemfører Hoved-MED som led i planlæg- ningen af MED-arbejdet en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver de lokale parter er enige om er særlige væsentlige at arbejde med i perioden. Som led i disse drøftelser kan der hen- tes inspiration i de generelle (ramme)aftaler. På baggrund af drøftelsen fastlægger Hoved-MED en strategiplan. Drøftelse og fastlæggelse af strategiplanen foregår hvert andet år, med mindre der lokalt er enighed om en anden tidskadence.

  Af et nyt bilag fremgår oversigt over opgaver for øvrige MED-udvalg og over forhandlinger/aftaler om enkeltpersoners eller gruppers vilkår i relation til generelle (ramme)aftaler m.v.

 • Procedureretningslinjer (aftalens § 8, stk. 3)

  Der er ikke længere pligt til at aftale særskilte retningslinjer for proceduren for drøftelse af de over- ordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannel- sesplanlægning. De tre tilbageværende obligatoriske procedureretningslinjer kan fremadrettet indgå i ét samlet sæt af retningslinjer (en procedureaftale).

 • Fokus på tvisteløsning ved information og drøftelse (aftalens § 21, stk. 1 og 3)

 • Forbedrede opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter ved arbejdsmangel (aftalens § 18, stk. 4)

  Bestemmelsen omfatter qua arbejdsmiljøloven også arbejdsmiljørepræsentanter.

 • Forhandling om funktionsløn til arbejdsmiljørepræsentanter (bemærkning til aftalens § 14, stk. 3 samt bilag 8)

 • Fælles understregning af vigtigheden af, at tillidsrepræsentanters kompetenceudvikling sikres (bilag 5)

 • AKUT - refusionsopgørelse (bemærkning til aftalens § 15, stk. 2)

  Fastsættelse af tidsfrist for kommunernes fremsendelse af AKUT-refusionsopgørelse.

 • Regulering af AKUT-bidraget og videreførelse af forsøgsordning med lokale AKUT-midler (bilag 14, 15 og 16)

  AKUT-bidraget reguleres i OK-perioden i forhold til værdien af det samlede overenskomstresultat.

  Den lokale forsøgsordning med afsættelse af 1 øre i AKUT-midler til lokale formål videreføres. Det er præciseret, at anvendelsen af midlerne skal ske til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter.

 • Implementering af ændringer i arbejdsmiljøloven (samarbejde om sikkerhed og sundhed) (aftalens §§ 3, stk. 3 og 22, stk. 2, Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestem- melse mv., bilagene 9 og 10 samt i parternes vejledningstekst i MED-håndbogen). For overskuelig- hedens skyld er også medtaget ændringer som er indarbejdet i bemærkningerne til selve MED-aftalen, som først udsendes ved senere lejlighed.

  De lokale MED-aftaler skal indsendes til de centrale parter, men ikke længere til orientering.

  Procedure vedr. de centrale parters opgave med at påse, at de lokale MED-aftaler lever op til arbejds- miljølovens betingelser fsva. organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

  Sager vedr. brud på den lokale aftale vedr. bestemmelserne om arbejdsmiljøets organisering kan forelægges for de centrale parter af både hovedudvalget og af den ene af parterne i hovedudvalget.

  Der er foretaget redaktionelle ændringer i MED-rammeaftalen, bl.a. sproglige ændringer fra "sikkerhed" til arbejdsmiljø".

  Se mere om hvordan ovenstående arbejdsmiljøændringer fra OK-11-forliget samt andre ændringer i arbejdsmiljøloven implementeres i MED-rammeaftalen og de tilhørende bilag i vedlagte notat "Implementering af ændringer i arbejdsmiljøloven i MED-rammeaftalen og MED-håndbogen."

 • Redaktionel ændring af Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

  Parterne har efterfølgende været enige om at foretage en redaktionel gennemgang af Protokollatet om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering, hvorunder bestemmelserne om information og drøftelse er blevet indarbejdet.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Eva Agerlin