Forlig i faglig voldgiftssag mellem RLTN og KTO om fortolkning af § 2, stk. 4, vedrørende retten til løn under barsel i aftale om fravær af familiemæssige årsager

22. november 2011

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1598.148
SR
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
22. november 2011

Vedr.: Forlig i faglig voldgiftssag mellem RLTN og KTO om fortolkningen af § 2, stk. 4, vedrørende retten til løn under barsel i aftale om fravær af familiemæssige årsager

I begyndelsen af 2010 lagde KTO i henhold til retstvistaftalen sag an mod RLTN ved faglig voldgiftsret vedrørende fortolkningen af § 2, stk. 4, i aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Uenigheden i sagen drejede sig om, hvorvidt en ansat er berettiget til fuld løn under barsel uanset at den pågældende ikke er dagpengeberettiget.

Til medlemsorganisationernes orientering kan det oplyses, at KTO umiddelbart forud for, at sagen skulle prøves ved faglig voldgift har indgået forlig med RLTN i voldgiftssagen med følgende forligstekst:

"Der er ret til sædvanlig løn under fravær, når den ansatte har ret til løn under sygdom, jf. § 1 i Aftale om fravær af familiemæssige årsager. På baggrund af den mellem KTO og RLTN verserende voldgiftssag om fortolkning af Aftale om fravær af familiemæssige årsager af 1. april 2002, § 2, stk. 4 med bemærkning har parterne aftalt følgende:

  • Parterne er enige om, at § 2 stk. 4 betyder, at der udbetales fuld løn under orlov, hvis arbejdsgiveren vil kunne modtage fuld dagpengerefusion. Såfremt arbejdsgiveren ikke vil kunne modtage fuld dag- pengerefusion, men alene nedsat eller ingen dagpengerefusion, vil der kunne udbetales nedsat løn. Lønnen (incl. pension m.v.) reduceres i så fald med en kr. til kr. nedsættelse, der beløbsmæssigt svarer til de fulde eller nedsatte dagpenge.
  • Parterne er enige om, at der ved de førstkommende overenskomstforhandlinger sker en præcisering af bemærkningen til § 2, stk. 4 svarende til det hermed i pkt. 1 aftalte."

Det indgåede forlig betyder, at KTO har trukket den ved faglig voldgift anlagte sag mod RLTN tilbage.

Det kan oplyses, at der har været en tilsvarende uenighed med KL vedrørende fortolkningen af den tilsvar- ende § 2, stk. 4, i aftale om fravær af familiemæssige årsager på det kommunale område, og at KL har til- sluttet sig ovennævnte forligstekst. Forligsteksten udgør dermed også et fortolkningsbidrag i forhold til § 2, stk. 4, i aftalen om fravær af familiemæssige årsager på det kommunale område.

Endelig skal det bemærkes, at der mellem parterne er en fælles forståelse af, at forliget ikke medfører, at der er baggrund for genoptagelse af lokale afgørelser, hvor arbejdsgiver har valgt at udbetale den ansatte fuld løn trods manglende dagpengeret og dermed mangel på refusion til arbejdsgiver.

Eventuelle spørgsmål til kan rettes til Susanne Rehm, tlf. 3347 1606.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Susanne Rehm