Bortfald af aftalen om "kan-institutioner" på RLTN's område pr. 31. december 2011

2. januar 2012

Organisationsudsendelse

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2596.35
SR
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
2. januar 2012

Vedr.: Bortfald af aftalen om "kan-institutioner" på RLTN's område pr. 31. december 2011

KTO udsendte den 12. december 2011 et brev til KTO´s medlemsorganisationer om bortfald af aftalen om "kan-institutioner" på det kommunale område pr. 31. december 2011. Brevet havde baggrund i, at KL ved brev af 8. december 2011 havde meddelt KTO, at KL´s Løn- og Personaleudvalg på det møde den 1. december 2011 havde truffet beslutning om ikke at forny aftalen om "kan-institutioner".

Vedrørende den tilsvarende aftale om "kan-institutioner" på det regionale område oplyste KTO bl.a. i brevet af 12. december 2011, at det endnu ikke var afklaret, hvorvidt RLTN var indstillet på at forny / videreføre aftalen efter udgangen af december måned 2011, og at KTO ville orientere medlemsorganisationerne, når der forelå nyt.

Den 15. december 2011 har RLTN og KTO på et møde drøftet fornyelse af aftalen om "kan-institutioner" på det regionale område. På mødet tilkendegav RLTN, at RLTN ikke er indstillet på at opretholde aftalen om "kan-institutioner" på det regionale område efter den 31. december 2011.

KTO har på baggrund af mødet den 15. december 2011 modtaget vedlagte brev af 16. december 2011 fra RLTN, hvori RLTN meddeler, at RLTN ikke fornyer aftalen, idet RLTN ikke længere anser det for hensigts- mæssigt at opretholde en aftale med særvilkår på området.

Mødet den 15. december 2011 havde således baggrund i, at RLTN - tilsvarende som KL - ultimo juni 2011 havde opsagt Aftale af 21. januar 2010 om ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne, der overgår til an- sættelse i en region som led i regionernes overtagelse af driften af en kommunal social institution, der er omfattet af gyldighedsområdet for servicelovens § 186, over for KTO. Aftalen blev opsagt med det i henhold til aftalen gældende opsigelsesvarsel på 6 måneder til den 31. december 2011. RLTN anførte i opsigelses- brevet - tilsvarende som KL - at opsigelsen var begrundet i et ønske om at drøfte bl.a. justeringer og tilpas- ninger som følge af overenskomstfornyelsen 2011.

RLTN´s opsigelsesbrev af 30. juni 2011 er vedlagt til orientering.

Det bemærkes i den forbindelse, at KTO ved brev af 30. juni 2011 for en god ordens skyld havde meddelt RLTN, at KTO ikke havde fundet anledning til at opsige aftalen med henvisning til, at der efter KTO´s vurdering ikke ved OK-11 var ændret på de forudsætninger, som gjorde sig gældende ved aftalens indgå- else.

Beslutningen om ikke at forny aftalen betyder, at aftalen om "kan-institutioner" bortfalder pr. 31. december 2011 på det regionale område, og at det herefter - dvs. med virkning fra 1. januar 2012 - alene er virksom- hedsoverdragelseslovens regler, som finder anvendelse i relation til fastsættelsen af løn- og ansættelses- vilkår, når kommunalt ansatte skal overgå til regional ansættelse som følge af en regions overtagelse af et kommunalt tilbud efter servicelovens § 186.

KTO vil i løbet af 2012 udarbejde og udsende vejledningsmateriale om særligt de løn- og ansættelsesretlige konsekvenser af, at det med virkning fra den 1. januar 2012 alene er virksomhedsoverdragelseslovens regler, der finder anvendelse i relation til medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår ved overførsel "kan-institutioner" på både det kommunale og regionale område.

Endelig skal det oplyses, at KTO ikke har kendskab til, at der er forestående overførsler på det regionale område i 2012.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Susanne Rehm på direkte tlf.nr. 3347 0616.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse

Susanne Rehm